Inżynieria Pojazdów Szynowych – REKRUTACJA

Rekrutacja odbywa się spośród studentów wszystkich kierunków Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej. Dla wszystkich zainteresowanych udostępniane są materiały, z którymi zapoznanie się jest przydatne do przejścia kolejnych etapów kwalifikacji. Warunkiem otrzymania materiałów jest złożenie deklaracji studenta o przystąpieniu do procesu kwalifikacji.

14 stycznia 2022 zakończyła się rekrutacja na V edycję specjalności, na której zajęcia rozpoczną się w październiku 2022. Kolejna rekrutacja rozpocznie się w listopadzie 2022.


Rekrutacja na specjalność jest dwuetapowa:

I ETAP – ZGŁOSZENIE KANDYDATURY

Po ogłoszeniu procesu rekrutacji na specjalność w listopadzie danego roku akademickiego należy pobrać ze strony formularz deklaracji i przesłać go w podanym terminie do sekretariatu KPSiT na adres e-mail: m-8@pk.edu.pl
Na podstawie zgłoszeń tworzona jest lista rankingowa
kandydatów na specjalność, według której przeprowadzany
jest drugi etap rekrutacji.
W odpowiedzi zwrotnej kandydat otrzymuje materiały szkoleniowe do przygotowania się, do drugiego etapu rekrutacji.

II ETAP – ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

Rozmowa obejmuje ocenę kompetencji kierunkowych (pojazdy szynowe)
i zainteresowań kandydata. Termin rozmowy jest podawany do wiadomości z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym według wytycznych władz uczelni dotyczących terminu wyboru specjalności.
Zgłoszeni kandydaci otrzymają indywidualne zaproszenia na rozmowy
kwalifikacyjne z pośrednictwem poczty e-mail.
Warunkiem pozytywnego wyniku rozmowy kwalifikacyjnej jest uzyskanie
pozytywnej oceny odnośnie autoprezentacji, zainteresowania tematyką branżową, a także udzielanie wyczerpującej odpowiedzi na trzy pytania z zakresu tematycznego zawartego w przekazanych w ramach I etapu rekrutacji materiałach przygotowawczych.

Poniższe materiały dotyczą rekrutacji na V edycję (rok akademicki 2022/23)