Maciej Szkoda

PhD

Contact:
Cracow University of Technology
Faculty of Mechanical Engineering
Institute of Rail Vehicles
31-864 Krakow, Al. Jana Pawla II 37
Tel: (+48) 12 374 35 12
E-mail:
maciej.szkoda@mech.pk.edu.pl

Curriculum Vitae

Tytuł naukowy:
doktor nauk technicznych – „Metoda oceny trwałości i niezawodności kolejowych systemów przestawczych.” Rada Naukowa Wydziału Mechanicznego PK, grudzień 2008.

Wykształcenie:
2008 Doktor Nauk Technicznych
          Politechnika Krakowska, Wydział Mechaniczny
          Kierunek: Budowa i Eksploatacja Maszyn. Specjalność: Pojazdy Szynowe

2003 Studia Podyplomowe, Politechnika Krakowska
          Kierunek: Międzynarodowy System Zapewnienia Jakości w Zakładach Przemysłowych wg Norm ISO 9000.
          Certyfikat Asystenta Jakości (PCBC)

2002 Magister Inżynier
          Politechnika Krakowska, Wydział Mechaniczny
          Kierunek: Transport. Specjalność: Eksploatacja Pojazdów Szynowych

Praca na uczelni:
2009 Adiunkt
2002 Asystent Naukowo-Dydaktyczny

Działalność naukowa
Członek zespołu badawczego w 7 projektach międzynarodowych, 70 ekspertyzach i pracach badawczych dla przemysłu. Kierownik 30 prac badawczo-rozwojowych i 1 projektu międzynarodowego. Autor lub współautor ponad 90 publikacji naukowych w czasopismach naukowo-technicznych z zakresu oceny efektywności, niezawodności i utrzymania kolejowych środków transportu, autor skryptu uczelnianego dotyczącego aplikacji systemu SAP ERP.
Ekspert zewnętrzny firmy TÜV Rheinland oraz Asystent Jakości Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji.

Wybrane prace naukowe dla przemysłu
1. „Studium techniczno-ekonomiczne odnowy parku pojazdów trakcyjnych eksploatowanych przez PKP CARGO S.A.”, Projekt nr M8/631/2006 Kraków 2006/2007.
2. „Kryterialna ocena kolejowych systemów przestawczych z zastosowaniem analizy LCC”, Projekt nr M-8/14/2008, Kraków 2008.
3. „Strategia odnowy parku lokomotyw w przedsiębiorstwie PKP LHS Sp. z o. o.”, Projekt nr M8/599/2007, Kraków 2007.
4. „Ocena efektywności modernizacji lokomotyw serii ST44 w oparciu o bieżące dane eksploatacyjne”, Projekt nr M-8/14/2010/6, Kraków 2010.
5. „Weryfikacja oceny efektywności modernizacji lokomotyw serii SM42 w wariancie 6Dg/A”, Projekt nr M-8/ 76 /2011/1, Kraków 2011.
6. „Analiza warunków eksploatacji i utrzymania lokomotyw elektrycznych w aspekcie wprowadzenia zmian w obowiązującej dokumentacji systemu utrzymania”, M-8/561/2013/P, Projekt nr Kraków 2013.
7. „Analiza możliwości terminowego wydłużenia okresu eksploatacji dla poziomu utrzymania P4 i P5 wagonów towarowych serii Eas, Eaos i Eanos”, Projekt nr M-8/80/2014/P, Kraków 2014.
8. „Raport jednostki oceniającej w sprawie oceny bezpieczeństwa: Zmiana planu przeglądowo-naprawczego w zakresie poziomu P4 zmodernizowanych pojazdów trakcyjnych serii ST44 typu M62Ko”, Projekt nr M-8/196/2014/P, Kraków 2014.
9. „Opinia technicznej uzasadniającej możliwość wydłużenia cyklu naprawczego dla poziomu utrzymania P5 dla wagonów typu 111A, 112A, 144A, 144Aa, 145A, 145Ab, YB, 110Ac, 113A (wraz z odmianami)”, Projekt nr M-8/213/2014/P, Kraków 2014.
10. „Analiza warunków eksploatacji i utrzymania lokomotyw elektrycznych w aspekcie wprowadzenia zmian w obowiązującej dokumentacji systemu utrzymania”, Projekt nr M-8/561/2013/P, Kraków 2013.
11. „Raport oceny bezpieczeństwa w sprawie zmiany planu utrzymania w zakresie poziomu P2 w obowiązującej dokumentacji systemu utrzymania lokomotyw spalinowych eksploatowanych przez PKP CARGO S.A.”, Projekt nr M-8/410/2014/P, Kraków 2014.
12. „Raport jednostki oceniającej w sprawie oceny bezpieczeństwa: Terminowe odstąpienie od stosowania okresu czasowego pomiędzy poziomami utrzymania P4 i P5 dla lokomotyw elektrycznych i spalinowych”, Projekt nr M-8/265/2014/P, Kraków 2014.
13. „Strategia wykonywania przeglądów okresowych na poziomie utrzymania P1 zmodernizowanych lokomotyw spalinowych serii SM42 (typu 6Dg, 6Dg/A, 6Dg/B). Studium wykonalności”, Projekt nr M-8/494/2014/P, Kraków 2014.
14. „Opinia techniczna możliwości zmiany planu utrzymania w zakresie poziomu utrzymania P4 wagonów pasażerskich typu: 112A, 111ALux z odmianami oraz typu YB 1978 z odmianami”, Projekt nr M-8/150/2015/P, Kraków 2015.
15. „Opinia techniczna dotycząca stałego wydłużenia podstawowego cyklu naprawczego pomiędzy dwiema kolejnymi naprawami poziomu P4 wagonów pasażerskich typu: 112A, 111ALux z odmianami oraz typu YB 1978 z odmianami wraz z wyceną i oceną ryzyka”, Projekt nr M-8/237/2015/P, Kraków 2015.
16. „Opinia techniczna możliwości zmiany planu utrzymania w zakresie poziomu P3 i P4 lokomotyw spalinowych serii SM42 typu 6Dg, 6Dg/A, 6Dg/B i 6Dk wraz z wyceną i oceną ryzyka”, Projekt nr M-8/236/2015/P, Kraków 2015.
17. „Opinia techniczna wraz z wyceną i oceną ryzyka dotycząca zmian w modernizowanej lokomotywie serii EU07/EP07”, Projekt nr M-8/475/2015/P, Kraków 2015.
18. „Opinia techniczna możliwości zmiany planu utrzymania w zakresie poziomu P5 wagonów pasażerskich typu 120A wraz z wyceną i oceną ryzyka”, Projekt nr M-8/476/2015/P, Kraków 2015.
19. „Analiza kosztu cyklu istnienia (LCC) lokomotywy spalinowej serii ST48 typu 15D/A”, Projekt nr M-8/494/2015/P, Kraków 2015.
20. „Raport jednostki badawczej w sprawie oceny dopuszczalności ryzyka: Opinia techniczna wraz z wyceną i oceną ryzyka modernizacji lokomotywy serii EU07/EP07 w ramach poziomu utrzymania P4”. Projekt nr M-8/475/2015/P, Kraków 2015.
21. „Wycena i ocena ryzyka zmiany planu utrzymania w zakresie poziomu P5 wagonów pasażerskich 2 klasy typu Bhp”. Projekt nr M-8/538/2015/P, Kraków 2015.
22. Analiza i ocena ryzyka zmian zapisów w Systemie Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS) przedsiębiorstwa PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. związanych z wprowadzeniem do eksploatacji nowego typu pojazdu 31WE. Raport jednostki badawczej w sprawie oceny dopuszczalności ryzyka. Projekt nr M-8/648/2015/P, Kraków 2015.
23. Ekspertyza techniczna dotycząca możliwości wprowadzenia zmian w dokumentacji systemu utrzymania lokomotyw spalinowych serii ST43 i lokomotyw elektrycznych serii ET41. Projekt nr M-8/99/2016/P, Kraków 2016.
24. Ekspertyza techniczna umożliwiająca ujednolicenie obowiązującego planu utrzymania w zakresie poziomu P3, P4 i P5 dla zmodernizowanych pojazdów trakcyjnych serii ST45 typu 301Dd i ST46 typu 303Da wraz z oceną i wycena ryzyka. Projekt nr M-8/629/2015/P, Kraków 2016.
25. Studium wykonalności dla projektu modernizacji lokomotywy elektrycznej serii EU07 przeznaczonej do międzynarodowych przewozów towarowych. Projekt nr M-8/493/2015/P, Kraków 2016.
26. Ocena znaczenia zmiany oraz wycena i ocena ryzyka ograniczenia zakresu parametrów będących do skontrolowania w celu dopuszczenia do eksploatacji zmodernizowanej lokomotywy spalinowej serii SM42 typu 6Dh. Projekt nr M-8/715/2015/P, Kraków 2016.
27. Raport jednostki badawczej w sprawie oceny dopuszczalności ryzyka: Opinia techniczna wraz z analizą ryzyka możliwości zmian w DSU wagonów pasażerskich produkcji niemieckiej typu: 155A, 155Aa, 406A, 507A, WR89, XB90, XB-FPS, XBMg-FPS, XBN-FPS, Z1A, Z1B, Z2A z modernizacjami, Z2B, WLG77, WLG79, WLG81, WLB86. Projekt nr M-8/9/2016/P, Kraków 2016.
28. Raport jednostki badawczej w sprawie oceny dopuszczalności ryzyka: Opinia techniczna wraz z analizą ryzyka możliwości zmian planu utrzymania w zakresie poziomu P1 i P2 elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57. Projekt nr M-8/10/2016/P, Kraków 2016.
29. Analiza i ocena ryzyka zmian zapisów w Systemie Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS) przedsiębiorstwa PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. związanych z wprowadzeniem do eksploatacji nowego typu pojazdu 31WE. Projekt nr M-8/648/2015/P, Kraków 2016.
30. Wykonanie raportów związanych z procesem certyfikacji lokomotywy E6ACT DRAGON z modułem Dual Power. Projekt nr M-8/719/2015/P, Kraków 2016. 31. Opinia techniczna wraz z analizą ryzyka możliwości zmian w DSU wagonów pasażerskich produkcji polskiej typu 134Ac, 134Ab, 139A, 136A, 136A-IC-FPS, 145A, 145Ab, 145Ac, 144A, 144Aa, 305Ad, 508A, 152A, 152Aa, 154A, 154Aa. Projekt nr M-8/167/2016/P, Kraków 2016.
32. Opinia techniczna wraz z analizą ryzyka możliwości zmian planu utrzymania elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57AKŁ. Projekt nr M-8/76/2016/P, Kraków 2016.
33. Optymalizacja planu utrzymania lokomotyw spalinowych serii SM42 eksploatowanych przez CTL Logistics Sp. z o.o. Projekt nr M-8/160/2016/P, Kraków 2016.
34. Optymalizacja planu utrzymania wagonów cystern typu 440Ra eksploatowanych przez CTL Logistics Sp. z o.o. Projekt nr M-8/220/2016/P, Kraków 2016.
35. Ekspertyza techniczna dotycząca możliwości wprowadzenia zmian w obowiązującym cyklu przeglądowo-naprawczym w zakresie napraw wykonywanych na czwartym poziomie utrzymania dla zmodernizowanej lokomotywy serii ET22 typu 201Ek. Projekt nr M8/449/2016/P, Kraków 2016.
36. Opinia techniczna z wyceną i oceną ryzyka możliwości zmian w planie utrzymania lokomotyw serii SM42 i EU07 eksploatowanych przez Majkoltrans Sp. z o.o. Projekt nr M8/243/2016/P, Kraków 2016.
37. Ocena zgodności w odniesieniu do wymagań bezpieczeństwa przez elektryczny zespół trakcyjny typu 36WEa w świetle zapisów TSI Loc&Pas. Projekt nr M8/319/2016/P, Kraków 2016.
38. Raport z oceny i wyceny ryzyka związanego z wprowadzeniem zmian konstrukcyjnych dla lokomotywy spalinowej typu 6Dg/B1 zgodnie z Rozporządzeniem Komisji Europejskiej 402/2013. Projekt nr M8/320/2016/P, Kraków 2016.
39. Opinia techniczna wraz z oceną i wyceną ryzyka możliwości zmiany DSU pociągu sieciowego typu PS-00 z odmianami PS-OO.M/B, PS-OO.M/b i PS-00.M/d. Projekt nr M8/464/2016/P, Kraków 2016.
40. Opracowanie raportów wymaganych Rozporządzeniem Wykonawczym Komisji Europejskiej (UE) nr 402/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. związane z zabudową multiprojektora kolejowego EP-1408-V03-REFLED w lokomotywie typu 15D. Projekt nr M-8/548/2016/P, Kraków 2016.
41. Optymalizacja planu utrzymania lokomotyw elektrycznych serii ET22 eksploatowanych przez CTL Logistics Sp. z o.o. Projekt nr M8/509/2016/P, Kraków 2016.
42. Raport z oceny i wyceny ryzyka związanego ze wzmocnieniem ramy wózka elektrycznego zespołu trakcyjnego serii EN57/EN71 zgodnie z Rozporządzeniem Komisji Europejskiej 402/2013, Projekt nr M-8/403/2016/P, Kraków 2016.
43. Ekspertyza techniczna dotycząca możliwości wprowadzenia zmian w obowiązującym cyklu przeglądowo-naprawczym w zakresie napraw wykonywanych na czwartym poziomie utrzymania dla zmodernizowanej lokomotywy serii ET22 typu 201Ek. Projekt nr M8/449/2016/P, Kraków 2016.
44. Ocena zgodności w odniesieniu do wymagań bezpieczeństwa przez elektryczny zespół trakcyjny typu 36WEa w świetle zapisów TSI Loc&Pas. Projekt nr M8/319/2016/P, Kraków 2016.
45. Raport z oceny i wyceny ryzyka związanego z wprowadzeniem zmian konstrukcyjnych dla lokomotywy spalinowej typu 6Dg/B1 zgodnie z Rozporządzeniem Komisji Europejskiej 402/2013. Projekt nr M8/320/2016/P, Kraków 2016.
46. Optymalizacja planu utrzymania lokomotyw elektrycznych serii ET22 eksploatowanych przez CTL Logistics Sp. z o.o. Projekt nr M8/509/2016/P, Kraków 2016.
47. Opracowanie raportów wymaganych Rozporządzeniem Wykonawczym Komisji Europejskiej (UE) nr 402/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. związane z zabudową multiprojektora kolejowego EP-1408-V03-REFLED w lokomotywie typu 15D. Projekt nr M-8/548/2016/P, Kraków 2016.
48. Raport z oceny i wyceny ryzyka związanego z wprowadzeniem zmian konstrukcyjnych dla pojazdu typu 31WE (wariant III) zgodnie z Rozporządzeniem Komisji Europejskiej 402/2013. Projekt nr M-8/560/2016/P, Kraków 2016.
49. Raport z oceny i wyceny ryzyka związanego z wprowadzeniem zmian konstrukcyjnych dla pojazdu typu 45WE zgodnie z Rozporządzeniem Komisji Europejskiej 402/2013. Projekt nr M-8/559/2016/P, Kraków 2016.
50. Ocena zgodności w odniesieniu do wymagań bezpieczeństwa przez elektryczny zespół trakcyjny typu 31WE i 45WE w świetle zapisów TSI Loc&Pas. Projekt nr M-8/624/2016/P, Kraków 2016.
51. Opracowanie raportów wymaganych Rozporządzeniem Komisji Europejskiej 402/2013, dotyczących oceny i wyceny ryzyka związanego z zabudową systemu ETCS w elektrycznych zespołach trakcyjnych typu 45WE eksploatowanych przez Koleje Mazowieckie. Projekt nr M-8/663/2016/P, Kraków 2016.
52. Raport z oceny i wyceny ryzyka związanego z wprowadzeniem zmian konstrukcyjnych na lokomotywie elektrycznej typu E6ACT „DRAGON” zgodnie z Rozporządzeniem Komisji Europejskiej 402/2013. Projekt nr M-8/770/2016/P, Kraków 2016.
53. Opinia techniczna dotycząca możliwości zmiany planu utrzymania w zakresie poziomu utrzymania P4 elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57/EN71 oraz EN57 SPOT. Projekt nr M-8/759/2016/P, Kraków 2016.
54. Ekspertyzy dotyczące analizy znaczenia zmiany oraz wyceny i oceny ryzyka, zgodnie z Rozporządzeniem Komisji UE nr 402/2013 możliwości zmian w dokumentacji systemu utrzymania pojazdów kolejowych eksploatowanych przez PKP Energetyka S.A. Projekt nr M8/697/2016/P, Kraków 2016.
55. Wykonanie raportów wymaganych postanowieniami Rozporządzenia Wykonawczego Komisji Europejskiej (UE) nr 402/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. w zakresie uzasadnienia zmian Dokumentacjach Systemu Utrzymania pojazdów kolejowych eksploatowanych przez „KOLEJE DOLNOŚLĄSKIE” S.A. Projekt nr M-8/67/2017/P, Kraków 2016.
56. Ekspertyza techniczna uzasadniająca zmiany wprowadzone w obowiązującym planie utrzymania lokomotyw elektrycznych serii EU07. Projekt nr M-8/95/2017/P, Kraków 2016.

Publications

1. Szkoda M.: „Efektywność produkcji środków transportu szynowego na przykładzie specjalistycznych wagonów do przewozu samochodów” III Międzynarodowa Konferencja Studentów: „Środowisko, Rozwój, Inżynieria”, Kraków 2001.
2. Szkoda M.: “Organizational and economical analysis of East-West variants system with gauge change 1435/1520” Master's thesis No DTT 135/02-SM, Cracow University of Technology, Krakow, 2002.
3. Szkoda M.: “Analiza organizacyjno-ekonomiczna wariantów przewozów Wschód-Zachód ze zmianą szerokości torów” Praca dyplomowa Nr DTT 135/02-SM, Politechnika Krakowska, Kraków, 2002.
4. Szkoda M.: „Analiza organizacyjno-ekonomiczna możliwości zastosowania systemu automatycznej zmiany rozstawu kół w przewozach towarowych Wschód-Zachód” III Międzynarodowa Konferencja QSEV`03: „Jakość, Bezpieczeństwo i Ekologia w Pojazdach”, Kraków 2003.
5. Szkoda M.: „Analiza organizacyjno-ekonomiczna możliwości zastosowania systemu automatycznej zmiany rozstawu kół w przewozach towarowych Wschód-Zachód” Problemy Eksploatacji nr 2/2003.
6. Szkoda M.: „Rynek kolejowych przewozów wyrobów stalowych” Czasopismo Techniczne, nr Z10-M/2003. Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej
7. Szkoda M., Tulecki A.: „Infrastruktura i środki techniczne w korytarzu transportowym Gdańsk-Odessa” Międzynarodowa Konferencja: „Korytarz transportowy Gdańsk-Odessa szansą aktywizacji wymiany handlowej z krajami regionu Morza Czarnego”, Sopot, 2003.
8. Szkoda M.: „Techniczno-organizacyjna charakterystyka infrastruktury korytarza transportowego Gdańsk-Odessa” Międzynarodowa Konferencja: „TRANSPORT XXI WIEKU”, Warszawa, 2004.
9. Szkoda M.: „Modernizacja wagonów towarowych w oparciu o modele kosztów LCC” III Konferencja: Modernizacja Taboru Szynowego. Szczyrk, marzec 2006.
10. Szkoda M., Tułecki A.: „Koszt cyklu trwałości LCC jako model decyzyjny modernizacji pojazdów szynowych” XVII Konferencja Naukowa: „POJAZDY SZYNOWE”, Kazimierz Dolny, 2006.
11. Szkoda M.: „Analiza kosztu cyklu trwałości LCC w ocenie pojazdów szynowych”. Seminarium SITK: Rynek lokomotyw – rozwiązania techniczne. Aspekty prawne i ekonomiczne modernizacji lokomotyw. Dobieszków, 2006.
12. Szkoda M.: „Metoda oceny kosztu cyklu trwałości (LCC) pojazdu szynowego”. Seminarium SITK: Wymagania w zakresie ochrony środowiska dla taboru kolejowego. Kierunki modernizacji i rozwoju konstrukcji. Cedzyna, 2006.
13. Szkoda M., Tułecki A.: „Koszt cyklu trwałości LCC jako model decyzyjny modernizacji pojazdów szynowych” Publikacja recenzowana w: Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów nr 1(64)/2007
14. Szkoda M.: „Koszt cyklu trwałości jako kryterium efektywności modernizacji lokomotyw spalinowych” V Międzynarodowa Konferencja QSEV`07: „Jakość, Bezpieczeństwo i Ekologia w Pojazdach”, Kraków, 2007
15. Szkoda M.: „Koszt cyklu trwałości jako kryterium efektywności modernizacji lokomotyw spalinowych”. Problemy Eksploatacji nr 2/2007
16. Szkoda M.: „Metoda oceny kolejowych systemów transportowych ze zmianą szerokości torów” XVII Międzynarodowe Sympozjum Zastosowania Teorii Systemów, Zakopane, październik 2007.
17. Szkoda M.: „Metoda oceny kolejowych systemów transportowych ze zmianą szerokości torów” Monografie AGH, Problemy Inżynierii Mechanicznej nr 36 „Zastosowanie teorii systemów”, Kraków 2007
18. Szkoda M., Michnej M.: „Współczesne rozwiązania hybrydowych układów napędowych spalinowych pojazdów trakcyjnych” Technika Transportu Szynowego, nr 9-10/2007
19. Szkoda M.: „Analiza kosztu cyklu trwałości (LCC) kolejowych systemów Wschód-Zachód” Raport Naukowy nr EU 1638, Politechnika Krakowska Instytut Pojazdów Szynowych, 2007.
20. Szkoda M.: „Techniczne i ekonomiczne kryteria oceny modernizacji oraz zakupu spalinowych pojazdów trakcyjnych”. Seminarium SITK: Techniczne, prawne i finansowe aspekty zakupów i modernizacji taboru kolejowego. Warszawa, marzec 2007.
21. Szkoda M.: „Techniczne i ekonomiczne kryteria doboru silników spalinowych do modernizowanych lokomotyw” IV Konferencja: Modernizacja Taboru Szynowego. Jelenia Góra, 2007.
22. Szkoda M., Tulecki A.: „Decision models in effectiveness evaluation of Europe-Asia transportation systems” The 8th World Congress on Railway Research WCRR 2008”, Seul, Korea, 2008.
23. Szkoda M., Michnej M.: „Hybrydowe układy napędowe spalinowych pojazdów trakcyjnych” XVIII Konferencja Naukowa: „POJAZDY SZYNOWE”, Szczyrk, 2008.
24. Szkoda M.: „Ocena niezawodności i efektywności kolejowych systemów przestawczych” XVIII Konferencja Naukowa: „POJAZDY SZYNOWE”, Szczyrk, 2008.
25. Szkoda M.: The Method of Evaluation the Durability and Reliability of Rail Gauge Change Systems, Doctoral thesis, Cracow University of Technology, Krakow, 2008.
26. Szkoda M.: Metoda oceny trwałości i niezawodności kolejowych systemów przestawczych, Praca doktorska, Politechnika Krakowska, Kraków, 2008.
27. Szkoda M.: „Porównawcza ocena efektywności kolejowych systemów ze zmianą szerokości torów z zastosowaniem analizy kosztu cyklu trwałości (LCC)” VI Międzynarodowa Konferencja QSEV`09: „Jakość, Bezpieczeństwo i Ekologia w Pojazdach”, Kraków, czerwiec 2009.
28. Szkoda M.: „Porównawcza ocena efektywności kolejowych systemów ze zmianą szerokości torów z zastosowaniem analizy kosztu cyklu trwałości (LCC)” Problemy Eksploatacji 2/2009
29. Szkoda M.: „Analysis of the 1435/1520 mm track gauge change systems in the aspects of reliability and efficiency” II Międzynarodowa Konferencja "Problemy eksploatacji i zarządzania zrównoważonym transportem", Kielce, 2009.
30. Szkoda M.: „Ocena efektywności kolejowych systemów ze zmianą szerokości torów”. III Międzynarodowe Seminarium „Styk Systemów Kolejowych 1435/1520mm”, Gdańsk, październik 2009.
31. Szkoda M.: „Analysis of the 1435/1520 mm track gauge change systems in the aspects of reliability and efficiency” Monografia Problems of Maintenance of Sustainable Technological Systems wydana przez Zespół Systemów Eksploatacji, Sekcja Podstaw Eksploatacji, Komitet Budowy Maszyn, PAN. Warszawa 2010 r.
32. Szkoda M.: „Ocena niezawodności i efektywności kolejowych systemów przestawczych w transporcie materiałów niebezpiecznych” II Międzynarodowa Konferencja TRANSPORT 2010 "Nowe rozwiązania techniczne, organizacyjne i ekonomiczne w transporcie", Kazimierz Dolny, 2010.
33. Szkoda M.: „Ocena niezawodności i efektywności kolejowych systemów przestawczych w transporcie materiałów niebezpiecznych” Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, Nr 6/2010
34. Szkoda M.: „Zintegrowane systemy informatyczne w logistyce – SAP R/3”. Kraków, 2010. Skrypt uczelniany, ISBN 978-83-7242-564-5
35. Szkoda M.: „Ocena efektywności modernizacji lokomotywy spalinowej serii SM42 w oparciu o analizę LCC” XIX Konferencja Naukowa: „POJAZDY SZYNOWE”, Targanice, 2010.
36. Szkoda M.: „Ocena efektywności modernizacji lokomotyw manewrowych” Konferencja Naukowo-Techniczna „Modernizacja lokomotyw w NEWAG SA, Nowoczesność dla oszczędności”, Nowy Sącz, 2010 r.
37. Szkoda M., Tułecki A.: „Ocena efektywności modernizacji i zakupu spalinowych pojazdów trakcyjnych” Konferencja Naukowo-Techniczna, Częstochowa – Poraj, 2010 r.
38. Szkoda M.: „Analiza kosztu cyklu trwałości (LCC) w ocenie efektywności środków transportu szynowego” VIII Konferencja Naukowo-Techniczna LOGITRANS: LOGISTYKA, SYSTEMY TRANSPORTOWE, BEZPIECZEŃSTWO W TRANSPORCIE. Szczyrk, kwiecień, 2011.
39. Szkoda M.: „Analiza kosztu cyklu trwałości (LCC) w ocenie efektywności środków transportu szynowego” Logistyka, Nr 3/2011
40. Szkoda M.: „Ocena efektywności modernizacji lokomotywy serii SM42 w oparciu o analizę LCC” VIII Konferencja Naukowo-Techniczna LOGITRANS: LOGISTYKA, SYSTEMY TRANSPORTOWE, BEZPIECZEŃSTWO W TRANSPORCIE. Szczyrk, 2011.
41. Szkoda M.: „Ocena efektywności modernizacji lokomotywy serii SM42 w oparciu o analizę LCC” Logistyka, Nr 3/2011
42. Szkoda M., Tułecki A.: „Analiza efektywności modernizacji lokomotywy manewrowej serii SM42” Technika Transportu Szynowego, nr 1-2/2011
43. Szkoda M.: “Reliability and efficiency analysis of the track gauge change systems 1435/1520 mm in transport of hazardous materials” 19th International Symposium EURO-ZEL 2011, Žilina, Slovakia, 2011.
44. Szkoda M.: „Analiza porównawcza metod pokonania bariery różnej szerokości torów 1435/1520 mm” II Konferencja Naukowo-Techniczna SZYNOTRANS 2011: „Szybki, bezpieczny, ekologiczny transport ładunków koleją w Polsce i krajach Europy Środkowo-Wschodniej”. Warszawa, 2011.
45. Szkoda M. „Analiza efektywności modernizacji lokomotyw spalinowych serii SM42 i ST44”. Seminarium SITK: Wymagania w zakresie standaryzacji, bezpieczeństwa eksploatacji i utrzymania oraz efektywności inwestycji dla nowego i modernizowanego taboru kolejowego. Warszawa, 2011.
46. Szkoda M.: „Ocena efektywności modernizacji lokomotywy spalinowej serii SM42 w oparciu o analizę LCC” POJAZDY SZYNOWE, nr 1/2012
47. Szkoda M. „Pokonanie bariery różnej szerokości torów 1435/1520 mm. Analiza porównawcza metod”. Infrastruktura Transportu, nr 1/2012
48. Szkoda M.: „Analiza niezawodności kolejowych systemów ze zmianą szerokości torów 1435/1520 mm” XIII Międzynarodowa Konferencja QSET 2011: „Jakość, Bezpieczeństwo i Ekologia w Transporcie”, Kraków, 2011.
49. Szkoda M.: “Effectiveness Evaluation of Rail East-West Transportation Systems” Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 12/2011
50. “Evaluation of economic efficiency of rail vehicles with the use of the LCC analysis” Monografia Problems of Maintenance of Sustainable Technological Systems wydana przez Zespół Systemów Eksploatacji, Sekcja Podstaw Eksploatacji, Komitet Budowy Maszyn, PAN. Warszawa 2012 r.
51. Szkoda M.: „Analiza niezawodności kolejowych systemów ze zmianą szerokości torów 1435/1520 mm”. Czasopismo Techniczne 7-M/2012, zeszyt 14, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków, 2012r.
52. Szkoda M.: „Wskaźniki niezawodności środków transportu szynowego” IX Konferencja Naukowo-Techniczna LOGITRANS: LOGISTYKA, SYSTEMY TRANSPORTOWE, BEZPIECZEŃSTWO W TRANSPORCIE. Szczyrk, 2012.
53. Szkoda M.: „Wskaźniki niezawodności środków transportu szynowego” Logistyka, Nr 3/2012
54. Szkoda M.: „Analiza niezawodności lokomotywy spalinowej serii SM48” IX Konferencja Naukowo-Techniczna LOGITRANS: LOGISTYKA, SYSTEMY TRANSPORTOWE, BEZPIECZEŃSTWO W TRANSPORCIE. Szczyrk, 2012.
55. Szkoda M.: „Analiza niezawodności lokomotywy spalinowej serii SM48” Logistyka, Nr 3/2012
56. Szkoda M.: “Ocena efektywności ekonomicznej środków transportu szynowego z zastosowaniem analizy LCC” III Międzynarodowa Konferencja TRANSPORT 2012 "Nowe rozwiązania techniczne, organizacyjne i ekonomiczne w transporcie", Kazimierz Dolny, 2012.
57. Szkoda M.: “Ocena efektywności ekonomicznej środków transportu szynowego z zastosowaniem analizy LCC” Technika Transportu Szynowego, Nr 12/2012
58. Szkoda M., Tułecki A.: „Efektywność przedsięwzięć modernizacji spalinowych pojazdów trakcyjnych” Konferencja Naukowo-Techniczna „Modernizacja lokomotyw w NEWAG SA, Nowoczesność dla oszczędności”, 2012.
59. Szkoda M., Michnej M.: „Wytyczne ładowania i zabezpieczenia ładunków w przewozach kolejowych” X Konferencja Naukowo-Techniczna LOGITRANS: LOGISTYKA, SYSTEMY TRANSPORTOWE, BEZPIECZEŃSTWO W TRANSPORCIE. Szczyrk, 2013.
60. Szkoda M., Michnej M.: „Wytyczne ładowania i zabezpieczenia ładunków w przewozach kolejowych” Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, Nr 3/2013
61. Szkoda M., Marciniec T.: „Analiza łańcucha dostaw surowca drzewnego” X Konferencja Naukowo-Techniczna LOGITRANS: LOGISTYKA, SYSTEMY TRANSPORTOWE, BEZPIECZEŃSTWO W TRANSPORCIE. Szczyrk, 2013.
62. Szkoda M., Marciniec T.: „Analiza łańcucha dostaw surowca drzewnego” Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, Nr 3/2013
63. Szkoda M.: “Life Cycle Cost Analysis of Europe-Asia Transportation Systems” 21st International Symposium EURO-ZEL 2013, Žilina, Slovakia, 2013.
64. Szkoda M.: Life Cycle Cost Analysis of Europe-Asia Transportation Systems. Materiały XIV Międzynarodowej Konferencji QSET 2013: „Jakość, Bezpieczeństwo i Ekologia w Transporcie”, Kraków, czerwiec 2013.
65. Szkoda M., Lorenc A., Michnej M.: An Information System Aiding the Processes of Cargo Loading and Securing in Railway Transport. Materiały Carpathian Logistics Congress 2013, Kraków 2013.
66. Шкода М., Бабел М., Коссов Е. Е.:Анализ стоимости жизненного цикла (LCC) при оценке эффективности подвижного состава. Вестник ВНИИЖТ 6/2013 ISSN 2223-9731
67. Бабел M., Шкода M.: Модернизация тепловозов серии М62 с учётом критерия стоимости жизненного цикла. Вестник Транспорта Поволжья. 2014. № 1 (43). С. 13-18.
68. Бабел М., Шкода M.: Выбор объёма модернизации пассажирского тепловоза SP32 по критерию стоимости жизненного цикла. Вестник СамГУПС. 2014 1(23). s. 54-60
69. Бабел М., Шкода М.: Aнализ целесообразности модернизации тепловозов серии SM42 в двухдизельном варианте с учётом критерия стоимости жизненного цикла (LCC). Инновации и инвестиции. 2014. № 3. s. 234-238
70. Szkoda M. Lorenc A.: Rezerwowanie jako metoda zwiększenia gotowości i niezawodności floty pojazdów. Materiały konferencyjne XI Konferencji Naukowo-Technicznej LOGITRANS: LOGISTYKA, SYSTEMY TRANSPORTOWE, BEZPIECZEŃSTWO W TRANSPORCIE. Szczyrk, 2014. + LOGISTYKA nr 3/2014, str. 3845-3853.
71. Szkoda M., Lorenc A., Michnej M.: Wspomaganie informatyczne procesów ładunkowych w transporcie kolejowym. Materiały konferencyjne XI Konferencji Naukowo-Technicznej LOGITRANS: LOGISTYKA, SYSTEMY TRANSPORTOWE, BEZPIECZEŃSTWO W TRANSPORCIE. Szczyrk, 2014 + LOGISTYKA nr 3/2014, str. 6116-6122.
72. Szkoda M., Kaczor G.: Analiza przyczyn i skutków uszkodzeń (FMEA) w zastosowaniu do pojazdów szynowych. Materiały konferencyjne XXI Konferencji Naukowej POJAZDY SZYNOWE 2014, Kwartalnik Pojazdy Szynowe 2/2014.
73. Szkoda M., Babeł M.: Poprawa efektywności i niezawodności lokomotyw serii SM31 w wyniku modernizacji układu regulacji mocy. Materiały konferencyjne XXI Konferencji Naukowej POJAZDY SZYNOWE 2014, Kwartalnik Pojazdy Szynowe 2/2014
74. Szkoda M. Lorenc A.: Analiza gotowości i niezawodności taboru kolejowego z uwzględnieniem rezerwy eksploatacyjnej. POJAZDY SZYNOWE, 3/2014, s. 59-65
75. Szkoda M.: Realizacja procesów logistyki dystrybucji z zastosowaniem systemu SAP ERP, Logistyka nr 5/2013: 186-189.
76. Szkoda M.: Analysis of Reliability, Availability and Maintainability (RAM) of SM48 Diesel Locomotive. 22nd International Symposium EURO-ZEL 2014, June 2014, Žilina, SK.
77. Szkoda M., Michnej M.: A method of fretting wear reduction in an automatic wheel set gauge change system. Engineering Failure Analysis 45 (2014); 363-375.
78. Szkoda M.: Assessment of Reliability, Availability and Maintainability of Rail Gauge Change Systems, Eksploatacja i Niezawodnosc - Maintenance and Reliability 2014; 16 (3) 422-432
79. Szkoda M., Kaczor G.: Ocena bezpieczeństwa funkcjonalnego systemów technicznych według wymagań normy EN 61508, Logistyka nr 5/2014: 670-677.
80. Szkoda M.: Realizacja procesów logistyki zaopatrzenia z zastosowaniem systemu SAP ERP, Logistyka nr 6/2014: 10343-10351.
81. S. Młynarski, R.Pilch, M. Smolnik, M. Szkoda, J. Szybka: Ocena poziomu nienaruszalności bezpieczeństwa (SIL) wg normy EN 61508 oraz z zastosowaniem procesów Markowa. Materiały XLIII Zimowej Szkoły Niezawodności (streszczenie), 11-17 stycznia 2015r.
82. S. Młynarski, R. Pilch, M. Smolnik, G. Kaczor, M. Szkoda, J. Szybka: Wpływ wybranych czynników na poziom nienaruszalności bezpieczeństwa SIL. Materiały XLIII Zimowej Szkoły Niezawodności (streszczenie), 11-17 stycznia 2015r.
83. Szkoda M., Kaczor G.: Application of FMEA analysis to assess the safety of rail vehicles. 23rd International Symposium EURO – ZEL 2015, June 2015, Žilina, SK
84. Szkoda M., Michnej M.: Wyposażenie techniczne kolejowych środków transportu stosowane do zabezpieczenia ładunków, Logistyka 3/2015: 4712-4721.
85. Szkoda M.,Lorenc A.: Ocena efektywności i jakości obsługi klienta dla rowerowych usług kurierskich, Logistyka 3/2015: 2868-2876.
86. Szkoda M.,Lorenc A.: Zastosowanie systemu SAP ERP do obsługi dostaw Just-in-Time oraz Just-in-Sequence w branży motoryzacyjnej, Logistyka 3/2015: 2877-2886.
87. Szkoda M.,Lorenc A.: Opracowanie zaawansowanych modułów technicznych i funkcjonalnych systemu LoadFix, Logistyka 3/2015: 4703-4711.
88. Szkoda M., Gajewska T.: Analiza rozwoju rynku samochodowego w Polsce, Logistyka 3/2015: 1345-1354.
89. Szkoda M., Gajewska T.: Analiza transportu intermodalnego w Polsce, Logistyka 3/2015: 1355-1363.
90. Szkoda M., Gajewska T.: Ocena konkurencyjności transportu intermodalnego, Logistyka 3/2015: 1364-1372.
91. Lorenc A. Szkoda M.: “Customer Logistic Service in the Automotive Industry with the Use of the SAP ERP System”. Proceedings of: 2015 4th IEEE International Conference on Advanced logistics and Transport (ICALT). 20-22 May 2015, pp. 18-23.
92. Lorenc A., Michnej M., Szkoda M.: LoadFix is an information system which enhances security of the loading processes in railway transport. Logistyka 5/2014.
93. Młynarski S., Pilch R., Smolnik M., Kaczor G., Szkoda M., Szybka J.: Effect of Selected Factors on The Safety Integrity Level (SIL). Journal of KONBiN 3(35) 2015, s. 85-98.
94. Młynarski S., Pilch R., Smolnik M., Szkoda M., Szybka J.: Evaluation of The Safety Integrity Level (SIL) Due to The Guidelines of EN 61508 and With the Use of Markov Processes. Journal of KONBiN 3(35) 2015, s. 73-84
95. Babeł M, Szkoda M. Diesel locomotive efficiency and reliability improvement as a result of power unit load control system modernisation. Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability 2016; 18(1): 38-49,
96. Szkoda M.: Niepewność i ryzyko w analizie LCC kolejowych środków transportu. Logistyka, 4/2015, 8373-8379.
97. G. Kaczor, S. Młynarski, M. Szkoda: Verification of safety integrity level with the application of Monte Carlo simulation and reliability block diagrams. Journal of Loss Prevention in the Process Industries, 2016, 41:31-39.
98. Lorenc A., Szkoda M., Wyraz E.: The evaluation of classification methods of products used in storage management. IEEE ICALT'2016 : 5th IEEE International Conference on Advanced Logistics and Transport.
99. Lorenc A., Szkoda M., Michnej M.: Information system aiding the logistics processes of loading and securing in railway transport. International Journal of Shipping and Transport Logistics, 2016, Vol. 8, No. 5.
100. Szkoda M., Kaczor G.: Application of Fault Tree Analysis for Reliability and Availability Assessment of the Rolling Stock. The 11th World Congress on Railway Research WCRR 2016, Mediolan, Włochy.
101. Szkoda M., Tułecki A.: Ecology, energy efficiency and resource efficiency as the objectives of rail vehicles renewal. World Conference on Transport Research WCTR 2016 Shanghai, 10-15 July 2016.
102. Szkoda M., Kaczor G.: Ocena niezawodności systemu transportowego z wykorzystaniem metody dynamicznego drzewa niezdatności. Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 1593-1598.
103. Szkoda M., Gajewska T.: Logistyka zwrotna jako nowoczesna forma gospodarki odpadami. Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 1327-1333.
104. Szkoda M., Lorenc A.: Wpływ metod klasyfikacji produktów stosowanych w magazynach na efektywność procesu kompletacji. Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 1415-1419.
105. Szkoda M., Kaczor G.: Study on reliability of a transport system using Dynamic Fault Tree and Monte Carlo Simulation. Conference Proceedings IEEE ICALT 2016: 5th IEEE Int. Conf. on Advanced Logistics and Transport, June 1-3, 2016, Krakow, Poland, s. 135-140.
106. Szkoda M., Lorenc A.: Impact of a Just-In-Sequence system on the effectiveness of internal transport in automotive industry. Conference Proceedings ICIL 2016: 13th International Conference on Industrial Logistics, 28 September - 1 October, Zakopane, Poland s. 168-177.
107. Szkoda M., Kaczor G.: Reliability and availability assessment of diesel locomotive Using fault tree analysis. Archives of Transport, 2016, Vol. 40, Iss. 4, s. 65-75.
108. Szkoda M., Kaczor G.: Analiza RAMS w cyklu istnienia kolejowych środków transportu / RAMS Anaylsis in the Life Cycle of the Rail Vehicles. XLV Zimowa Szkoła Niezawodności, Szczyrk, 8 – 14 stycznia 2017 roku.
109. Szkoda M., Kaczor G.: RAMS analysis of railway vehicles' lifecycle. Journal of KONBiN nr 41/2017, s. 83-106.
110. Wojewoda P. Szkoda M.: Spedycja międzynarodowa ładunków częściowych w transporcie drogowym. Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe nr 6/2017, s. 1620-1624.
111. Szkoda M., Tułecki A.: Ecology, energy efficiency and resource efficiency as the objectives of rail vehicles renewal. Transportation Research Procedia, 2017, vol. 25, pp. 386-406.
112. Szkoda M.: „Kształtowanie potencjału przewozowego przedsiębiorstw transportu kolejowego”. Monografia, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2017, ISBN: 978-83-7242-925-4.
113. Szkoda M., Wyraz E.: Wymagania formalno-prawne oceny ryzyka w transporcie kolejowym. Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe nr 12/2017, s. 1597-1603.
114. Szkoda M., Satora M.: Czynniki determinujące rozwój transportu kolejowego w aglomeracji krakowskiej. Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe nr 12/2017, s. 1430-1435.
115. Szkoda M., Satora M.: Ocena efektywności inwestycji infrastrukturalnych na linii kolejowej Wieliczka – Lotnisko Kraków Balice. Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe nr 12/2017, s. 1604-1609.