Oferty pracy

Politechnika Krakowska
OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO PRACY

technik informatyk /administrator lokalny

w Instytucie Pojazdów Szynowych

na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • Utrzymywanie we właściwym stanie technicznym stanowisk informatycznych w Instytucie M-8.

 • Bieżąca konserwacja urządzeń informatycznych, kontakty z serwisem.

 • Modernizacja stanowisk informatycznych w jednostce organizacyjnej.

 • Organizacja procedur i baz danych dotyczących informatycznych aspektów funkcjonowania jednostki.

 • Planowanie rozwoju infrastruktury informatycznej jednostki oraz prace realizacyjne i nadzorujące.

 • Praca nad tworzonymi w Instytucie programami związanymi ze wspomaganiem procesu dydaktycznego.

 • Doskonalenie wiedzy informatycznej poprzez udział w organizowanych kursach, szkoleniach, seminariach metodycznych.

 • Praca nad utrzymaniem pakietów dydaktycznych zintegrowanych systemów

informatycznych SAP ERP, CATIA V5, ANSYS, ADAMS.

 • Opracowanie i uaktualnianie strony internetowej Instytutu M-8.

 1. Niezbędne wymagania:

 • wykształcenie: co najmniej średnie o profilu technicznym;

 • znajomość ogólnych zagadnień technicznych / informatycznych;

 • podstawowa znajomość w administracji systemami Windows /Linux;

 • podstawowa znajomość konfiguracji urządzeń sieciowych w sieci Ethernet;

 • znajomość języka angielskiego w stopniu podstawowym.

 1. Dodatkowe wymagania:

 • zdolność szybkiego uczenia się;

 • dokładność, samodzielność i umiejętność organizowania własnej pracy;

 • umiejętność rozwiązywania nietypowych problemów;

 • dyspozycyjność, komunikatywność.

 1. Wymagane dokumenty:

  • szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia);

  • list motywacyjny;

  • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie;

  • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach;

  • kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje lub nabyte umiejętności.

Wymagane dokumenty należy składać w Dziale Spraw Osobowych i Socjalnych,
przy ul. Warszawskiej 24, pok. 137 w budynku Wydziału Inżynierii Lądowej w godz. 7:00-15:00 w terminie
do 15.01.2018 r.
Teczka z dokumentami powinna zawierać dopisek:
dotyczy konkursu na stanowisko technik informatyk w Instytucie M-8

Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Złożone dokumenty można będzie odebrać w Dziale Spraw Osobowych i Socjalnych przy ul. Warszawskiej 24 w pok. 137 od dnia 15.02.2018 r.

Dokumenty, które nie zostaną odebrane w tym terminie, ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

 

Prosimy o dołączenie podpisanej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i dokumentowania przebiegu zatrudnienia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922, z późn. zm.).