Terminarz III edycji studiów podyplomowych
Budowa i eksploatacja pojazdów szynowych
w roku akademickim 2017/2018

1. Rekrutacja:

 1. do dnia 29.09.2017 r.- przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia na studia pobranej ze strony internetowej Instytutu Pojazdów Szynowych z zakładki studiów podyplomowych,
 2. 3.10.2017 r. - wysłanie do kandydatów informacji o uruchomieniu studiów (w przypadku zgłoszenia się minimum 15 osób) wraz z potwierdzeniem przyjęcia na studia,
 3. w terminie do 7.10.2017 r. - dostarczenie do Sekretariatu Instytutu Pojazdów Szynowych (al. Jana Pawła II 37, pok. 419),
  • podpisanej karty zgłoszenia na studia
  • kserokopii odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych lub jego kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem oraz przedstawienie oryginału tego dokumentu do wglądu
  • 2 kolorowych fotografii o wymiarach 35 x 45 mm wykonanych zgodni z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
  • kserokopii dowodu osobistego (lub paszportu) oraz przedstawienie oryginału dokumentu do wglądu
  • w przypadku wniesienia opłaty za studia przez zakład pracy słuchacza także danych niezbędnych do wystawienia faktury tj. pełnej nazwy, adresu i numeru NIP zakładu pracy
 4. 7.10.2017 r. - podpisanie umowy 
 5. do 23.10.2017 r. - wpłacenie należności za studia w wysokości 4950 zł (lub I raty: 2500 zł) na konto Politechniki Krakowskiej:

  Alior Bank SA 09 2490 0005 0000 4600 1012 1826 
  tytuł przelewu - „Studia podyplomowe IPSz 2017”

 6. w przypadku wnoszenia opłaty za studia w ratach wpłacenie na w/w konto II-giej raty w wysokości 2450 zł na 7 dni przed rozpoczęciem zajęć w semestrze drugim (tj. do 3.02.2018 r.),
 7. w terminie do 24.05.2018 r. wpłacenie na w/w konto kwoty 30 zł za świadectwo ukończenia studiów

2. Rozpoczęcie studiów – 7.10.2017 r.
3. Planowane terminy zajęć (mogą ulec skorygowaniu w porozumieniu z grupą):

 1. w semestrze pierwszym – 7 i 8 października, 21 i 22 października, 10 (piątek) i 11 listopada, 25 i 26 listopada, 1 (piątek) i 2 grudnia, 16 i 17 grudnia 2017 r., 13 i 14 stycznia 2018 r.
 2. w semestrze drugim – 10 i 11 lutego, 3 i 4 marca, 24 i 25 marca, 13 i 14 kwietnia, 28 i 29 kwietnia, 10 (piątek) maja, 25 i 26 maja 2018 r.

4. Planowany termin egzaminu końcowego 9 czerwca 2018 r.