KLAUZULA INFORMACYJNA
DLA KANDYDATÓW NA KURS DOKSZTAŁCAJĄCY/SZKOLENIE
PROWADZONE NA POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Politechnika
Krakowska informuje, że:
1) administratorem danych osobowych jest Politechnika Krakowska im. Tadeusza
Kościuszki z siedzibą w Krakowie przy ul. Warszawskiej 24, 31-155 Kraków;
2) kontakt z inspektorem ochrony danych w Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza
Kościuszki możliwy jest pod adresem e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. i tel. 12 628 22 37;
3) dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia i udokumentowania
rekrutacji na kurs dokształcający/szkolenie oraz udokumentowania przebiegu kursu
dokształcającego/szkolenia;
4) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych oraz na podstawie:
- ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.
z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.),
- zarządzenia nr 82 Rektora PK z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia
na Politechnice Krakowskiej przepisów kancelaryjnych i archiwalnych,
- inne (jeśli dotyczy):
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
5) dane osobowe będą przechowywane:
a) w przypadku osób nieprzyjętych na kurs dokształcający/szkolenie:
przez okres 5 lat od dnia zakończenia rekrutacji na kurs dokształcający/szkolenie,
liczony w pełnych latach kalendarzowych, począwszy od dnia 1 stycznia roku
następnego od daty zakończenia rekrutacji,
b) w przypadku osób przyjętych na kurs dokształcający/szkolenie:
przez okres 50 lat od dnia zakończenia prowadzenia kursu dokształcającego/
szkolenia, liczony w pełnych latach kalendarzowych, począwszy od dnia 1 stycznia
roku następnego od daty zakończenia kursu dokształcającego/szkolenia;
6) osoba, której dane dotyczą, posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz
prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo wniesienia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie
danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych;
7) podanie danych osobowych jest wymagane na podstawie wymienionych w pkt 4
aktów prawnych, a osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania na
etapie rekrutacji; niepodanie danych osobowych uniemożliwia wzięcie udziału
w rekrutacji;
8) przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego
na administratorze.