Analiza zagrożeń geomorfologicznych na trasie projektowanej  kolejki górskiej Piwniczna – Szczawnica pozwala na stwierdzenie, że jej przebieg został wybrany optymalnie i w bardzo dużym stopniu unika komplikacji związanych z występowaniem wspomnianych zagrożeń.

Spośród pięciu grup zagrożeń zidentyfikowanych na trasie kolejki: – osuwiska, tereny predysponowane do powstawania osuwisk, podmokłości, skarpy i zjawiska związane z erozją brzegową – najliczniej reprezentowana jest grupa ostatnia. Zjawiska te mogą przysporzyć największych problemów na etapie przygotowywania konkretnych rozwiązań projektowych.

Zdecydowanie pozytywnym aspektem realizacji kolejki, jest możliwość ograniczenia uciążliwości komunikacyjnych (zanieczyszczeń atmosferycznych, emisji hałasu), jako że stanowi ona korzystniejszą, pod względem ekologicznym.

Na odcinku od Obidzy do Jaworek,  kolejka wkracza w otwartą  przestrzeń przyrodniczą, co prowadzi w efekcie do osłabienia struktur istotnych dla funkcjonowania przyrody i poszczególnych elementów środowiska biotycznego budujących te struktury.

 Mając na uwadze ograniczenie niekorzystnego oddziaływania na środowisko biotyczne proponuje się ograniczenie do minimum programu inwestycyjnego w strefie przyrodniczej. Oprócz zmian w środowisku przyrodniczym, realizacja programu inwestycyjnego spowoduje zmożenie całorocznej penetracji turystycznej w sąsiadujące z kolejką tereny przyrodnicze.Ponieważ kolejka, na długich odcinkach, przebiega przez tereny o dużej ekspozycji krajobrazowej, widocznych z dużych odległości - generalną zasadą kompozycji kolejki w krajobrazie winno być nie wchodzenie z elementami inwestycji powyżej linii horyzontu.