Dane kontaktowe:
Adres:
Al. Jana Pawła II 37, 31-864 Kraków,
pokój: J203
telefon: +48 12 374 33 15
Email:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Curriculum Vitae:

Pracę doktorską pt. Mechanika i optymalizacja wybranego sprzęgła cięgłowego dla układów napędowych pojazdów szynowych, której promotorem był prof. J. Osiecki, a recenzentami profesorowie: M. Życzkowski, J. Leyko oraz doc. Z. Romaniszyn,  obroniłem z wyróżnieniem uzyskując stopień naukowy doktora nauk technicznych, nadany uchwałą Rady Wydziału Mechanicznego PK z dnia 1 lipca 1975 r.
Na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pt. Drgania układów ciągłych pod wpływem bezinercyjnych obciążeń ruchomych w zastosowaniu do problemów transportu, której recenzentami byli profesorowie: R. Bogacz, J. Nizioł, J. Osiecki i W. Szcześniak, uzyskałem stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w zakresie budowy i eksploatacji maszyn – pojazdów szynowych, nadany uchwałą Rady Wydziału Mechanicznego PK z dnia 22 marca 1995 r.
Pracę w Politechnice Krakowskiej rozpocząłem 1 października 1969 r. jako asystent stażysta w ówczesnej Katedrze Budowy Pojazdów Szynowych. Po reorganizacji Uczelni w 1970 r. i przejściu na formę Instytutową, zostałem pracownikiem Zakładu Konstrukcji Poj. Szyn. w Instytucie Pojazdów Szynowych. W tym to Zakładzie, z nową nazwą "Zakład Dynamiki i Konstrukcji Pojazdów Szynowych", pracowałem do 2013 r., kolejno na stanowiskach asystenta (od 1.10.1970), starszego asystenta (od 1.10.1971) i adiunkta (od 1.10.1975), profesora nadzwyczajnego (od 1.10 1999). Pełniłem równocześnie funkcję kierownika tegoż Zakładu.
W latach od 1995 do 1996 realizowany był projekt badawczy PB 730/T12/95/08 pt. „Badania hybrydowe dynamiki ruchu pojazdów szynowych jako metoda syntezy ich optymalnych struktur dynamicznych”, którego byłem kierownikiem. Efektem dwuletnich prac zespołu, którym kierowałem przy realizacji projektu badawczego były między innymi 53 publikacje, 5 prac przygotowanych do publikacji i 9 opracowań wykonanych na potrzeby grantu. Ponadto zorganizowana została w Krakowie i Zakopanem Międzynarodowa Konferencja „Synthesis of Rail Vehicles Dynamical Structures – Workshop of Computer Simulation”. W ramach grantu wydany został specjalny Zeszyt Naukowy (Wydawnictwo PK) poświęcony wyłączne pracom związanym z wykonywanym projektem oraz materiały konferencyjne.
Jestem członkiem Zarządu Głównego i wiceprzewodniczącym Polskiego Towarzystwa Symulacji Komputerowej.
W ramach kształcenia kadry naukowej byłem promotorem 3 prac doktorskich:
Marek S. Kowalski:
Optymalizacja wymiarowa wybranych mechanizmów wielowahaczowych zawieszeń samochodów. Praca obroniona z wyróżnieniem w 2006 r.
Zbigniew Cichocki:
Modelowanie układu pojazd szynowy-tor przy dużych prędkościach jazdy. Praca obroniona z wyróżnieniem w 2008 r.
Tomasz Kuczek:
Zagadnienia doboru parametrów geometrycznych i fizycznych sprzęgieł do układu napędowego lokomotywy. Praca obroniona w 2009 r.

Tematyka prac naukowych:
Badania układów ciągłych i zjawisk falowych: modelowanie i analiza układów ciągłych poddanych działaniu ruchomego obciążenia z uwzględnieniem nieliniowości podłoża, propagacja fal w torze wywołanych ruchem pociągu, symulacja komputerowa zjawisk dynamicznych w układach belkowych z ruchomym obciążeniem.
Badania symulacyjne dynamiki pojazdów szynowych jako złożonych, dyskretnych układów mechanicznych; symulacja komputerowa ruchu pojazdów szynowych podczas hamowania.
Badania mechanizmów stosowanych w pojazdach lądowych: synteza, kinematyka, dynamika i optymalizacja mechanizmów układów napędowych, mechanizmów zawieszeń oraz odbieraków prądu.
Opracowywanie i testowania algorytmów do optymalizacji: tradycyjnych, genetycznych i ewolucyjnych, opracowywanie i badania algorytmów ewolucyjnych do polioptymalizacji. Zastosowania optymalizacji i polioptymalizacji do układów mechanicznych, w szczególności do mechanizmów stosowanych w pojazdach szynowych oraz samochodowych.

Publikacje powiązane z pracownikiem:

 1. Grzyb A.: Drgania układów ciągłych pod wpływem bezinercyjnych obciążeń ruchomych w zastosowaniu do problemów transportu. Politechnika Krakowska, Monografia nr 174, seria Mechanika, 1–165, 1994.
 2. Grzyb A., Struski J.: Podstawy teoretyczne jednej z metod badań stateczności i kierowalności samochodów. Archiwum Budowy Maszyn, 1–2, XXX, 139–153, 1983.
 3. Grzyb A., Skowron J.: Hamulec szczękowy tramwaju 105 N. Transport Miejski, 6, 258–259, 1987.
 4. Grzyb A.: Analiza drgań mechanicznych liniowych hamulców wiroprądowych – model matematyczny. Czasopismo Techniczne, Mechanika, z. 2–M, 70–74, 1991.
 5. Grzyb A.: On a Perturbation Method for the Analysis of the Kinetostatics of Mechanisms. Akademie Verlag, ZAMM, Z. angew. Math. Mech. 72, 6, T615–T618, 1992.
 6. Grzyb A.: On Dynamic Properties of Two Models of Beam on Nonliear Foundation Subjected to Moving Load. Engineering Transactions, 41, 3–4, 337–350, 1993.
 7. Grzyb A.: Influence of Motion of the Load Distributed over a Given Length on Bending Moment and Shear Force in a Track Modelled as Timoshenko Beam. Periodica Polytechnica, Ser. Transportation Engineering, Vol. 21, No. 2, Budapest, 125–136, 1993.
 8. Bogacz R., Grzyb A., Skowron J.: On Dynamical Phenomena during Operation of Linear Eddy Current Brake in the Rail Vehicles. Journal of Technical Physics, 35, 1–2, 25–31, 1994.
 9. Grzyb A.: Dynamic Effects in the Rail Vehicle – Track System for Elastic–Plastic Foundation. Engineering Transactions, 43, 3, 413–425, 1995.
 10. Kumaniecka A., Grzyb A.: On dynamics of catenary pantograph modelled as discrete–continuous system. Machine Dynamics Problems, Vol. 24, No. 1, 105–119, 2000.
 11. Grzyb A., Kowalski M. S.: Optimisation of five–link suspension mechanism of a vehicle solid tyres. Engineering Transactions 49, 1, 47–63, 2001.
 12. Grzyb A.: Algorytm do polioptymalizacji z odpowiednio przystosowaną metodą ewolucji ekstrapolacyjnej. Pomiary Automatyka Kontrola, vol. 53, nr 8, 13–16, 2007.
 13. Grzyb A.: Optymalne rozmieszczanie punktów w zadanych obszarach. Rozdział w monografii: Kiczkowiak T., Tarnowski W., Mielno 2009: Polioptymalizacja i Komputerowe Wspomaganie Projektowania, t. VII, Koszalin, 65–72, 2009.
 14. Grzyb A.: Algorytm ewolucyjny do optymalizacji funkcji z dwuwartościowymi argumentami. Rozdział w monografii: Kiczkowiak T., Tarnowski W., Mielno 2009: Polioptymalizacja i Komputerowe Wspomaganie Projektowania, t. VII, Koszalin, 57–64, 2009.
 15. Grzyb A., Czauderna T.: Badania i analiza wymuszeń kinematycznych drgań tramwajów. TTS – Technika Transportu Szynowego, nr 9, 64–68, 2009.
 16. Grzyb A., Kisielewski P.: Wybrane algorytmy optymalizacyjne do rozwiązywania problemu komiwojażera. Rozdział w monografii: Kiczkowiak T., Tarnowski W., Mielno 2011: Polioptymalizacja i Komputerowe Wspomaganie Projektowania, t. IX, Koszalin, 40–47, 2011.
 17. Bogacz R., Grzyb A., Tokaj P.: Monitorowanie stanu pojazdu i toru na podstawie pomiaru przyspieszeń na korpusach łożysk zestawu kołowego. Czasopismo Techniczne Politechniki Krakowskiej, 2–M, Zeszyt 4, 11–23, 2011.
 18. Grzyb A., Kuczek T.: Porównanie skuteczności wybranych dwu metod optymalizacji. Pomiary Automatyka Kontrola, vol. 57, nr 11, 1421–1424, 2011.
 19. Grzyb A.:Algorytmy ewolucyjne. Podrozdział 8.4 w monografii:  Wojciech Tarnowski: Optymalizacja i polioptymalizacja w technice. Podręcznik (+ płyta CD), ISBN 978-83-7365-273-6, Koszalin, 263–281, 2011.
 20. Grzyb A.:Dobór optymalnych parametrów tłumików drgań układów dynamicznych pojazdów. Rozdział w monografii: Kiczkowiak T., Tarnowski W., Mielno 2012: Polioptymalizacja i Komputerowe Wspomaganie Projektowania, t. X, Politechnika Koszalińska, Koszalin, 20–31, 2012.
 21. Grzyb A.: Analiza pięciowahaczowego mechanizmu zawieszenia tylnych kół samochodu osobowego. Rozdział w monografii: Kiczkowiak T., Tarnowski W., Mielno 2013: Polioptymalizacja i Komputerowe Wspomaganie Projektowania, t. XI, Politechnika Koszalińska, Koszalin, 81–98, 2013.
 22. Grzyb A., Bryk K., Dudzik M.: Mathematical Model for Vibrations Analysis of the Tram Wheelset. Archives of Transport – Quarterly. Vol. 22–26, issue 1–2, Warsaw 2013, pp. 55–68.