Dane kontaktowe:
Adres:
Al. Jana Pawła II 37, 31-864 Kraków,
pokój: A436,
telefon: +48 12 374 33 24
Email:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Curriculum Vitae:
Tytuł naukowy:
doktor nauk technicznych - „Technologiczne problemy trwałości zestawów kołowych pod kątem przystosowania pojazdów szynowych do zwiększonych prędkości”.
Reprezentowane dziedziny, dyscypliny i specjalności:
Mechanika, Budowa i Eksploatacja Maszyn. Specjalności naukowe: logistyka, pojazdy szynowe, systemy transportowe.
Zajmowane stanowisko:
adiunkt naukowo-dydaktyczny Politechniki Krakowskiej
Główne tematy prac naukowych:
Modele decyzyjne w zarządzaniu środkami transportu.
Efektywność systemów i środków transportu.
Kryteria modernizacji i przebudowy środków transportu kolejowego.

Wybrane publikacje powiązane z pracownikiem:

  1. Rudnicki A., Tułecki A.: Kolejka Piwniczna-Szczawnica instrumentem integracji uzdrowisk Beskidu Sądeckiego. Transport Miejski i Regionalny 7/2012.
  2. Szkoda M., Tułecki A.: Decision Models in Effectiveness Evaluation of Europe-Asia Transportation Systems. The 8th World Congress on Railway Research WCRR, Korea 2008.
  3. Szkoda M., Tułecki A.: Analiza efektywności modernizacji lokomotywy manewrowej serii SM42. Technika Transportu Szynowego, 1-2/2011, 77-81.
  4. Tułecki A.: Prognoza potrzeb przewozowych nawozów sztucznych transportem kolejowym. Problemy Eksploatacji 1/2011.
  5. Tułecki A.: Modele decyzyjne z wykorzystaniem metody Analytic Hierarchy Process (AHP) w obszarze transportu. Problemy Eksploatacji 2/2007.
  6. Tułecki A.: Kryteria doboru lokomotyw do obsługi przewozów międzynarodowych. Problemy Eksploatacji 2/2007.
  7. Tułecki A.: Modele decyzyjne w odnowie spalinowych pojazdów trakcyjnych. Technika Transportu Szynowego nr 9/2005.
  8. Tułecki A.: Ekonomiczno-techniczne aspekty odnowy parku spalinowych pojazdów trakcyjnych. Czasopismo Techniczne Mechanika z.3-M/2005.
  9. Tułecki A.: Transfer technologii transportowej dla potrzeb zrównoważonego rozwoju  przedsiębiorstw. Materiały konferencyjne. Konferencja naukowa INTELTRANS 2004 „Jakość, innowacyjność i transfer technologii w rozwoju przedsiębiorstw”, Kraków, 2004.
  10. Tułecki A.: Zarządzanie innowacjami w zakresie środków technicznych transportu szynowego. Zeszyty Naukowo-Techniczne SITK RP, nr 117/2004.