Kierownik Zakładu:

dr hab. inż. Maciej Szkoda

Nauczyciele akademiccy:

 1. dr hab.inż. Piotr Kisielewski, st.wykładowca
 2. dr hab. inż. Maciej Szkoda, prof. PK
 3. dr inż. Teresa Gajewska, adiunkt
 4. dr inż. Grzegorz Kaczor, adiunkt
 5. dr inż. Tomasz Kuczek, adiunkt
 6. dr inż. Augustyn Lorenc, adiunkt
 7. dr inż. Magdalena Machno, adiunkt
 8. mgr inż. Elżbieta Wyraz, asystent

 

       

   

 

Zagadnienia badawcze:

 • Systemy logistyczne w transporcie
 • Dobór środków transportowych dla współczesnych rynków przewozowych
 • Kryteria oceny jakości usług logistycznych
 • Metody oceny dostawców usług logistycznych
 • Zarządzanie jakością usług logistycznych
 • Logistyka magazynowa i procesy zachodzące w magazynach
 • Systemy automatycznej identyfikacji produktów
 • Logistyka produkcji i dystrybucji
 • Decyzje lokalizacji magazynów i centrów logistycznych
 • Analiza i optymalizacja procesów logistycznych i transportowych
 • Sposoby zabezpieczania ładunków
 • Marketing w transporcie
 • Systemy jakości w branży TLS
 • Problemy transportu chłodniczego
 • Analiza kosztów cyklu życia LCC (Life Cycle Costs Analysis) oraz analiza korzyści-kosztów (Cost-Benefit Analysis) dla przedsięwzięć inwestycyjnych i modernizacyjnych w logistyce i transporcie
 • Analiza kosztów eksploatacji środków transportowych
 • Ocena efektywności systemów transportowych ze zmianą szerokości torów 1435/1520 mm
 • Analizy rynkowe dotyczące oceny stanu aktualnego i prognozy krótkookresowej rozwoju rynku TSL
 • Analiza SWOT dla przedsięwzięć inwestycyjnych w transporcie
 • Studia wykonalności dotyczące projektów inwestycyjnych w transporcie
 • Modelowanie komputerowe i projektowanie sieci transportowych w komunikacji miejskiej
 • Synchronizacja linii komunikacyjnych (City transport line synchronization)
 • Optymalizacja rozkładów jazdy (Time table optimization)
 • Optymalizacja zadań transportowych w komunikacji miejskiej (vehicle and crew scheduling)
 • Optymalizacja przydziału zadań transportowych (Crew rostering)
 • Technologie mobilne w logistyce komunikacji miejskiej (Mobile technology in city logistics)
 • Modelowanie komputerowe sieci kolejowej
 • Planowanie i dyspozycja pojazdów, drużyn trakcyjnych i konduktorskich (vehicle and crew scheduling)
 • Optymalizacja przydziału zadań transportowych (Crew rostering)
 • Technologie mobilne w logistyce komunikacji miejskiej (Mobile technology in railway logistics)
 • Analizy efektywności i opłacalności:
  • Analizy LCC (Life Cycle Cost Analysis) oraz analizy korzyści-kosztów (Cost-Benefit Analysis) dla przedsięwzięć inwestycyjnych i modernizacyjnych w transporcie,
  • Analizy LCC dla środków transportu szynowego i drogowego,
  • Analiza kosztów eksploatacji środków transportowych,
  • Ocena efektywności przewozów towarowych i pasażerskich ze zmianą szerokości torów 1435/1520 mm,
  • Ocena efektywności metod pokonania różnej szerokości torów 1435/1520 mm.
 • Analizy rynkowe:
  • Ocena stanu aktualnego i prognozy krótkookresowe rozwoju rynku transportowego,
  • Analizy SWOT dla przedsięwzięć inwestycyjnych w transporcie.
 • Studia wykonalności, wyceny:
  • Studia wykonalności dotyczące projektów inwestycyjnych w transporcie kolejowym,
  • Wycena nowych i używanych środków transportowych.
Ważniejsze prace realizowane w M-83 w ramach zawartych umów z przemysłem w latach 2005-2009:.
 1. Ocena efektywności modernizacji liniowych lokomotyw spalinowych serii ST44”.  Maj 2005.
 2. „Warunki i efektywność eksploatacji lokomotywy spalinowej Blue Tiger”. Czerwiec 2005.
 3. „Opracowanie dokumentacji konstrukcyjnej i technicznej modernizacji lokomotywy spalinowej serii SM42 (6Dg)”. Listopad 2006.
 4. „Adaptacja dokumentacji konstrukcyjnej modernizacji lokomotywy spalinowej serii SM42 (6Dg) dla potrzeb PKP CARGO S.A.” Wrzesień 2009.
 5. „Studium techniczno-ekonomiczne odnowy parku pojazdów trakcyjnych eksploatowanych przez PKP CARGO S.A. Etap I: Modernizacja lokomotyw spalinowych do obsługi międzynarodowych przewozów towarowych”. Grudzień 2006.
 6. „Studium techniczno-ekonomiczne odnowy parku pojazdów trakcyjnych eksploatowanych przez PKP CARGO S.A. Etap II: Możliwości pozyskania wielosystemowej lokomotywy elektrycznej do przewozów towarowych”. Grudzień 2006.
 7. „Studium techniczno-ekonomiczne odnowy parku pojazdów trakcyjnych eksploatowanych przez PKP CARGO S.A. Etap III: Modernizacja lokomotyw spalinowych serii ST44 i SU45 do obsługi krajowych przewozów towarowych”. Grudzień 2006.
 8. „Studium techniczno-ekonomiczne odnowy parku pojazdów trakcyjnych eksploatowanych przez PKP CARGO S.A. Etap IV: Modernizacja manewrowej lokomotywy spalinowej serii SM42”. Grudzień 2006.
 9. „Strategia odnowy parku lokomotyw w przedsiębiorstwie PKP LHS Sp. z o. o. Etap 1: Modernizacja lokomotyw serii ST44.” Listopad 2007.
 10. „Strategia odnowy parku lokomotyw w przedsiębiorstwie PKP LHS Sp. z o. o. Etap 2: Zakup nowych pojazdów trakcyjnych.” Listopad 2007.
 11. „Metoda oceny trwałości i niezawodności kolejowych systemów przestawczych”. Grudzień 2008.
 12. „Ocena efektywności modernizacji lokomotyw serii ST44 w oparciu o bieżące dane eksploatacyjne”. Maj 2010.
 13. „Weryfikacja oceny efektywności modernizacji lokomotyw serii SM42 w wariancie 6Dg/A”. Luty 2011.
 14.  „Strategia wykonywania przeglądów okresowych na poziomie utrzymania P1 zmodernizowanych lokomotyw spalinowych serii SM42 (typu 6Dg, 6Dg/A, 6Dg/B). Studium wykonalności.” Wrzesień 2014.
 
Ważniejsze publikacje:
 1. Szkoda M., Tułecki A.: „Analiza efektywności modernizacji lokomotywy manewrowej serii SM42”. Technika Transportu Szynowego, nr 1-2/2011.
 2. Szkoda M.: „Analiza kosztu cyklu trwałości (LCC) w ocenie efektywności środków transportu szynowego”. Logistyka, nr 3/2011.
 3. Szkoda M.: „Ocena efektywności modernizacji lokomotywy serii SM42 w oparciu o analizę LCC”. Logistyka, nr 3/2011.
 4. Szkoda M. “Ocena efektywności ekonomicznej środków transportu szynowego z zastosowaniem analizy LCC”. Technika Transportu Szynowego, nr 12/2012
 5. Szkoda M. „Wskaźniki niezawodności środków transportu szynowego”. Logistyka nr 3/2012.
 6. Szkoda M. Lorenc A.: „Analiza gotowości i niezawodności taboru kolejowego z uwzględnieniem rezerwy eksploatacyjnej.” Kwartalnik: POJAZDY SZYNOWE, 3/2014.
 7. Szkoda M., Babeł M.: „Poprawa efektywności i niezawodności lokomotyw serii SM31 w wyniku modernizacji układu regulacji mocy.” Materiały konferencyjne XXI Konferencji Naukowej POJAZDY SZYNOWE 2014, Kwartalnik: POJAZDY SZYNOWE, 2/2014.
 8. Шкода M., Бабел M., Коссов Е.Е. „Анализ стоимости жизненного цикла (LCC) при оценке эффективности подвижного состава” Вестник ВНИИЖТ 6/2013.
 9. Шкода M., Бабел M. „Модернизация тепловозов серии М62 с учётом критерия стоимости жизненного цикла. - Вестник Транспорта Поволжья”. 2014. №  1 (43).
 10. Шкода M., Бабел М. „Aнализ целесообразности модернизации тепловозов серии SM42 в двухдизельном варианте с учётом критерия стоимости жизненного цикла (LCC)”. Инновации и инвестиции. 2014. № 3.
 11. Szkoda M. “Assessment of Reliability, Availability and Maintainability of Rail Gauge Change Systems”, Eksploatacja i Niezawodnosc - Maintenance and Reliability 2014; 16 (3) 422-432.
 12. Szkoda M., Michnej M.: A method of fretting wear reduction in an automatic wheel set gauge change system. Engineering Failure Analysis 45 (2014) 363-375.