Struktura

Kierownik Zakładu:

dr hab. inż. Maciej Szkoda

Nauczyciele akademiccy:

 1. dr hab. inż. Maciej Szkoda, prof. PK
 2. dr inż. Teresa Gajewska, adiunkt
 3. dr inż. Piotr Kisielewski, adiunkt
 4. dr inż. Tomasz Kuczek, adiunkt
 5. dr inż. Jacek Skowron, adiunkt
 6. dr inż. Augustyn Lorenc, asystent
 7. mgr inż. Elżbieta Wyraz, asystent

 

       

   

 

Zagadnienia badawcze:

 • Systemy logistyczne w transporcie
 • Dobór środków transportowych dla współczesnych rynków przewozowych
 • Kryteria oceny jakości usług logistycznych
 • Metody oceny dostawców usług logistycznych
 • Zarządzanie jakością usług logistycznych
 • Logistyka magazynowa i procesy zachodzące w magazynach
 • Systemy automatycznej identyfikacji produktów
 • Logistyka produkcji i dystrybucji
 • Decyzje lokalizacji magazynów i centrów logistycznych
 • Analiza i optymalizacja procesów logistycznych i transportowych
 • Sposoby zabezpieczania ładunków
 • Marketing w transporcie
 • Systemy jakości w branży TLS
 • Problemy transportu chłodniczego
 • Analiza kosztów cyklu życia LCC (Life Cycle Costs Analysis) oraz analiza korzyści-kosztów (Cost-Benefit Analysis) dla przedsięwzięć inwestycyjnych i modernizacyjnych w logistyce i transporcie
 • Analiza kosztów eksploatacji środków transportowych
 • Ocena efektywności systemów transportowych ze zmianą szerokości torów 1435/1520 mm
 • Analizy rynkowe dotyczące oceny stanu aktualnego i prognozy krótkookresowej rozwoju rynku TSL
 • Analiza SWOT dla przedsięwzięć inwestycyjnych w transporcie
 • Studia wykonalności dotyczące projektów inwestycyjnych w transporcie
 • Modelowanie komputerowe i projektowanie sieci transportowych w komunikacji miejskiej
 • Synchronizacja linii komunikacyjnych (City transport line synchronization)
 • Optymalizacja rozkładów jazdy (Time table optimization)
 • Optymalizacja zadań transportowych w komunikacji miejskiej (vehicle and crew scheduling)
 • Optymalizacja przydziału zadań transportowych (Crew rostering)
 • Technologie mobilne w logistyce komunikacji miejskiej (Mobile technology in city logistics)
 • Modelowanie komputerowe sieci kolejowej
 • Planowanie i dyspozycja pojazdów, drużyn trakcyjnych i konduktorskich (vehicle and crew scheduling)
 • Optymalizacja przydziału zadań transportowych (Crew rostering)
 • Technologie mobilne w logistyce komunikacji miejskiej (Mobile technology in railway logistics)
 • Analizy efektywności i opłacalności:
  • Analizy LCC (Life Cycle Cost Analysis) oraz analizy korzyści-kosztów (Cost-Benefit Analysis) dla przedsięwzięć inwestycyjnych i modernizacyjnych w transporcie,
  • Analizy LCC dla środków transportu szynowego i drogowego,
  • Analiza kosztów eksploatacji środków transportowych,
  • Ocena efektywności przewozów towarowych i pasażerskich ze zmianą szerokości torów 1435/1520 mm,
  • Ocena efektywności metod pokonania różnej szerokości torów 1435/1520 mm.
 • Analizy rynkowe:
  • Ocena stanu aktualnego i prognozy krótkookresowe rozwoju rynku transportowego,
  • Analizy SWOT dla przedsięwzięć inwestycyjnych w transporcie.
 • Studia wykonalności, wyceny:
  • Studia wykonalności dotyczące projektów inwestycyjnych w transporcie kolejowym,
  • Wycena nowych i używanych środków transportowych.
Ważniejsze prace realizowane w M-83 w ramach zawartych umów z przemysłem w latach 2005-2009:.
 1. Ocena efektywności modernizacji liniowych lokomotyw spalinowych serii ST44”.  Maj 2005.
 2. „Warunki i efektywność eksploatacji lokomotywy spalinowej Blue Tiger”. Czerwiec 2005.
 3. „Opracowanie dokumentacji konstrukcyjnej i technicznej modernizacji lokomotywy spalinowej serii SM42 (6Dg)”. Listopad 2006.
 4. „Adaptacja dokumentacji konstrukcyjnej modernizacji lokomotywy spalinowej serii SM42 (6Dg) dla potrzeb PKP CARGO S.A.” Wrzesień 2009.
 5. „Studium techniczno-ekonomiczne odnowy parku pojazdów trakcyjnych eksploatowanych przez PKP CARGO S.A. Etap I: Modernizacja lokomotyw spalinowych do obsługi międzynarodowych przewozów towarowych”. Grudzień 2006.
 6. „Studium techniczno-ekonomiczne odnowy parku pojazdów trakcyjnych eksploatowanych przez PKP CARGO S.A. Etap II: Możliwości pozyskania wielosystemowej lokomotywy elektrycznej do przewozów towarowych”. Grudzień 2006.
 7. „Studium techniczno-ekonomiczne odnowy parku pojazdów trakcyjnych eksploatowanych przez PKP CARGO S.A. Etap III: Modernizacja lokomotyw spalinowych serii ST44 i SU45 do obsługi krajowych przewozów towarowych”. Grudzień 2006.
 8. „Studium techniczno-ekonomiczne odnowy parku pojazdów trakcyjnych eksploatowanych przez PKP CARGO S.A. Etap IV: Modernizacja manewrowej lokomotywy spalinowej serii SM42”. Grudzień 2006.
 9. „Strategia odnowy parku lokomotyw w przedsiębiorstwie PKP LHS Sp. z o. o. Etap 1: Modernizacja lokomotyw serii ST44.” Listopad 2007.
 10. „Strategia odnowy parku lokomotyw w przedsiębiorstwie PKP LHS Sp. z o. o. Etap 2: Zakup nowych pojazdów trakcyjnych.” Listopad 2007.
 11. „Metoda oceny trwałości i niezawodności kolejowych systemów przestawczych”. Grudzień 2008.
 12. „Ocena efektywności modernizacji lokomotyw serii ST44 w oparciu o bieżące dane eksploatacyjne”. Maj 2010.
 13. „Weryfikacja oceny efektywności modernizacji lokomotyw serii SM42 w wariancie 6Dg/A”. Luty 2011.
 14.  „Strategia wykonywania przeglądów okresowych na poziomie utrzymania P1 zmodernizowanych lokomotyw spalinowych serii SM42 (typu 6Dg, 6Dg/A, 6Dg/B). Studium wykonalności.” Wrzesień 2014.
 
Ważniejsze publikacje:
 1. Szkoda M., Tułecki A.: „Analiza efektywności modernizacji lokomotywy manewrowej serii SM42”. Technika Transportu Szynowego, nr 1-2/2011.
 2. Szkoda M.: „Analiza kosztu cyklu trwałości (LCC) w ocenie efektywności środków transportu szynowego”. Logistyka, nr 3/2011.
 3. Szkoda M.: „Ocena efektywności modernizacji lokomotywy serii SM42 w oparciu o analizę LCC”. Logistyka, nr 3/2011.
 4. Szkoda M. “Ocena efektywności ekonomicznej środków transportu szynowego z zastosowaniem analizy LCC”. Technika Transportu Szynowego, nr 12/2012
 5. Szkoda M. „Wskaźniki niezawodności środków transportu szynowego”. Logistyka nr 3/2012.
 6. Szkoda M. Lorenc A.: „Analiza gotowości i niezawodności taboru kolejowego z uwzględnieniem rezerwy eksploatacyjnej.” Kwartalnik: POJAZDY SZYNOWE, 3/2014.
 7. Szkoda M., Babeł M.: „Poprawa efektywności i niezawodności lokomotyw serii SM31 w wyniku modernizacji układu regulacji mocy.” Materiały konferencyjne XXI Konferencji Naukowej POJAZDY SZYNOWE 2014, Kwartalnik: POJAZDY SZYNOWE, 2/2014.
 8. Шкода M., Бабел M., Коссов Е.Е. „Анализ стоимости жизненного цикла (LCC) при оценке эффективности подвижного состава” Вестник ВНИИЖТ 6/2013.
 9. Шкода M., Бабел M. „Модернизация тепловозов серии М62 с учётом критерия стоимости жизненного цикла. - Вестник Транспорта Поволжья”. 2014. №  1 (43).
 10. Шкода M., Бабел М. „Aнализ целесообразности модернизации тепловозов серии SM42 в двухдизельном варианте с учётом критерия стоимости жизненного цикла (LCC)”. Инновации и инвестиции. 2014. № 3.
 11. Szkoda M. “Assessment of Reliability, Availability and Maintainability of Rail Gauge Change Systems”, Eksploatacja i Niezawodnosc - Maintenance and Reliability 2014; 16 (3) 422-432.
 12. Szkoda M., Michnej M.: A method of fretting wear reduction in an automatic wheel set gauge change system. Engineering Failure Analysis 45 (2014) 363-375.

Kierownik Zakładu:

dr hab. inż. Henryk Sanecki

Nauczyciele akademiccy:

 1. dr hab.inż. Henryk Sanecki, adiunkt
 2. dr hab. inż. Andrzej Sowa, adiunkt
 3. dr inż. Maciej Michnej, adiunkt
 4. dr inż. Grzegorz Zając, adiunkt
 5. dr inż. Stanisław Młynarski, adiunkt
 6. dr inż. Grzegorz Kaczor, asystent
 7. mgr inż. Bartosz Szachniewicz, asystent
 8. mgr inż. Małgorzata Kuźnar, asystent
 9. mgr Maciej Górowski, wykładowca

 

 

   

 

  

    

Zagadnienia badawcze:

 • Lokomotywy i pojazdy z napędem spalinowym – przekładnie elektryczne, hydrauliczne,
 • Elektryczne i spalinowe zespoły trakcyjne,
 • Wagony pasażerskie i towarowe,
 • Projektowanie i budowa pojazdów szynowych,
 • Eksploatacja pojazdów szynowych (charakterystyki trakcyjne, systemy utrzymania, WT, DTR, WTW i O pojazdów, badania i próby pojazdów, ekspertyzy i opinie techniczne),
 • Modernizacja pojazdów szynowych,
 • Identyfikacja charakteru obciążeń kolejowych i tramwajowych podstacji trakcyjnych,
 • Optymalizacja - Algorytmy genetyczne,
 • Symulacja komputerowa maszyn,
 • Symulacja dynamiki maszyn - Multibody Dynamics,
 • Optymalizacja wymiarowa konstrukcji,
 • Optymalizacja toplogiczna konstrukcji cienkościennych,
 • Bezpieczeństwo bierne pojazdów,
 • Zmęczenie materiału: opracowanie projektu stołowej maszyny zmęczeniowej do wyznaczania charakterystyk zmęczeniowych wieloosiowych,
 • Konstrukcje kompozytowe: opracowanie metodyki projektowania konstrukcji samonośnych wykonanych z kompozytów,
 • Optymalizacja konstrukcji pojazdów szynowych z uwzględnieniem kosztów LCC,
 • Hamulce elektromagnetyczne w pojazdach szynowych,
 • Wpływ szczeliny powietrznej między płozą a szyną kolejową na charakterystykę liniowego hamulca wiroprądowego,
 • Identyfikacja wybranych niezdatności elektrycznych silników trakcyjnych,
 • Analizy wytrzymałościowe z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych,
 • Wzornictwo i ergonomia w pojazdach szynowych,
 • Projektowanie kabin i pulpitów sterowniczych, analizy ergonomiczne i  funkcjonalne, opracowywanie innowacyjnych rozwiązań związanych z modułową zabudową kabin, wyposażeniem i rozwiązaniami ergonomicznymi,
 • Tematyka związana z symulatorami jazdy pojazdów szynowych, szkoleniami na symulatorach, funkcjonalności i rozwiązania techniczne stosowane w symulatorach,
 • Inżynieria i bezpieczeństwo ruchu pojazdów szynowych,
 • Analiza i modelowanie systemów eksploatacji,
 • Metody symulacji i optymalizacji w systemach eksploatacji,
 • Zastosowania informatyki w eksploatacji pojazdów,
 • Logistyka w systemach eksploatacji środków transportu,
 • Strategie utrzymania środków transportu,
 • Zużycia tribologiczne w elementach środków transportu,
 • Zużycia zmęczeniowe w elementach środków transportu,
 • Systemy smarowania kół i szyn na łukach torowych,
 • Technologiczne metody ograniczenia zużycia elementów środków transportu,
 • Diagnostyka wibroakustyczna w procesach eksploatacji,
 • Metody detekcji i lokalizacji niezdatności w obiektach technicznych,
 • Bezpieczeństwo w systemach użytkowania i obsługiwania środków transportu,
 • Niezawodność i bezpieczeństwo obiektów technicznych,
 • Synteza niezawodności konstrukcji obiektów technicznych,
 • Modelowanie niezawodności obiektów technicznych,
 • Wspomaganie komputerowe w niezawodności,
 • Symulacja procesów eksploatacji,
 • Projektowanie systemów utrzymania obiektów technicznych,
 • Optymalizacja trwałości, niezawodności i kosztów eksploatacji,
 • Analiza ryzyka w systemach i procesach,
 • Analiza RAMS dla systemów technicznych,
 • Analiza bezpieczeństwa funkcjonalnego SIL,
 • Analiza czasu gwarancji,
 • Analizy FTA, FMEA, FMECA.

Posiadamy narzędzia programowe do badań symulacyjnych, takich jak np.:

 

 • analiza cyklu trwałości obiektów technicznych,
 • przyspieszona analiza badań zużycia obiektów technicznych,
 • analiza typów uszkodzeń, prowadzenie działań prewencyjnych,
 • analiza możliwości zwiększania niezawodności obiektów technicznych,
 • analiza niezawodności obiektów oparta na niepełnych danych eksploatacyjnych.

 

PODRĘCZNIKI, MONOGRAFIE

 1. Borowiecki R., Kaczmarek J., Magiera J., Młynarski St., Eksploatacja taboru szynowego komunikacji miejskiej. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2004, s. 214.
 2. Guzowski St., Zużycie frettingowe w połączeniach skurczowych. Wyd. IGSMiE PAN, Kraków 2002,  s. 111.
 3. Guzowski St., Analiza zużycia frettingowego w połączeniach wciskowych na przykładzie osi zestawów kołowych pojazdów szynowych. Monografia 284, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2003.  s.193.
 4. Magiera J., Prognozowanie niezawodności w kombinowanym systemie transportowym. PAN Oddział w Krakowie, Kraków 1998, s.136.
 5. Magiera J., Piec P., Ocena zużycia i niezawodności pojazdów szynowych. Ossolineum, Kraków 1994, s.136.
 6. Makowski M., Sowa A., Laboratorium z matematyki przy użyciu programu Mathematica. Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, seria Informatyka Stosowana, wyd. I Kraków 1997, wyd. II Kraków 1999, s. 80.
 7. Piec P., Analiza zjawisk kontaktowych typu stick-slip w miejscu styku koła z klockiem hamulcowym. Monografia 187, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 1995,  s.153.
 8. Piec P., Zjawiska kontaktowe w elementach pojazdów szynowych. Biblioteka Problemów Eksploatacji, Wydawnictwo ITE Radom, 1999, s.216.
 9. Piec P., Badania eksploatacyjne elementów i zespołów pojazdów szynowych. Wydawnictwo Politechnika Krakowska, Kraków 2004, s. 248.
 10. Sowa A., Zastosowanie środowiska projektowego Delphi i wybranych programów narzędziowych do budowy elementów systemu wspomagania eksploatacji pojazdów. Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2012, s. 260.
 11. Sowa A., Ocena stanu technicznego pojazdów szynowych na podstawie cech zdeterminowanych, Monografia 430, seria Mechanika, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2013, s. 166.

WAŻNIEJSZE ARTYKUŁY

 1. Bogacz R., Piec P., Zur Reibungs-Modellierung und experimentale Untersuchung von Eisenbahnrad - Bremsklotz-Berührung. ZAMM , Z. angew. Math. Mech. Berlin 73 (1993) 4-5, T1-T488, s.194-195.
 2. Guzowski S., Fretting wear expansion in clamped joints. Tribologia, nr 4, 1994, s. 504-512.
 3. Guzowski S., Effect of contact interaction in clamped joints of fretting wear development.  Tribologia, nr 5, 1998, s. 698-707.
 4. Guzowski S.: A model of fretting wear in wheel set clamped joint.  Archives of Transport, wyd. PAN, vol. 15, z. 1, 2003, s. 63-83.
 5. Guzowski S., Adhezja w zużyciu frettingowym w połączeniach wciskowych. Tribologia, nr 3, 2004, s. 137-144.
 6. Guzowski S., Rola ciała trzeciego w zużyciu frettingowym. Tribologia, nr 3, 2005, s. 85-95.
 7. Guzowski S., Mechanizm zużycia frettingowego w połączeniu wciskowym. Tribologia nr 5, 2012, s. 39-45.
 8. Guzowski S., Michnej M. The impact of selected lubricants on fretting wear development  in friction par axle-sleeve. Tribology, 5/2012, s. 47-53.
 9. Michnej M., An analysis of fretting wear in swivel joints with the example of automatic wheel set gauge changing system. Monographs of the Maintenance System Unit, Polish Academy of Sciences Committee on Machine Building, Maintenance Fundamentals Section, „Problems of maintenance of sustainable technological systems” Volume V. Kielce University of Technology, Kielce 2012, s. 60-72.
 10. Piec P., Untersuchungen der Reibungseigenschaften von Bremskloetzen aus Sintermaterial. Glasers Annalen, Nr 11,  1982, s.390-392.
 11. Piec P., Der Einfluss selbsterregter Schwingungen auf das Zusammenwirken von Rad, Schiene und Bremsklotz. Glasers Annalen, Nr 12, 1982, s. 427-429. 
 12. Piec P., Öngerjesztett rezgések, valamint a vasuti kerékabroncs és a féktuskó  közötti surlódasi tényezöre gyakorolt hatasanak fékpadi vizsgalata. Gépgyartastechnológia, XXIII, évfolyam, 4-5. szamaból, Budapest 1983, p. 245-247.
 13. Piec P., Влияние процессов трения на совместную работу бандажа с вкладышем колодки тормоза. Трение, Износ и Смазочные Материалы. Академия Наук СССР Москва 1985, s. 141-145.
 14. Piec P., Sowa A., Zuverlaessigkeit  der  Schienenfahrzeuge als System. Bulletins for Applied Mathematics. Budapest November 1987, s. 283-289.
 15. Piec P., On study of  phenomena  in the wheel-break shoe contact area. Periodica Polytechnica Transportation Engineering, TU Budapest 1993, vol.21,  No.3, pp 229-238.
 16. Piec P.: Problemy eksploatacji zestawów kołowych pojazdów szynowych. Monografie, Studia, Rozprawy. M50, Eksploatacja Systemów Tribologicznych.  Politechnika Świętokrzyska, Kielce,  2013. Tom 3, s. 69-86.
 17. Sowa A., The database for the evaluation system of the technical condition of rail-vehicle wheel sets. Monografia Zespołu Systemów Eksploatacji PAN KBM Sekcja Podstaw Eksploatacji „Problems of maintenance of sustainable technological systems” Tom I. Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne, Warszawa 2010, s. 88-100.
 18. Sowa A., Distinguishing factor of the technical conditions of a compound object. Monographs of the Maintenance System Unit, Polish Academy of Sciences Committee on Machine Building, Maintenance Fundamentals Section, „Problems of maintenance of sustainable technological systems” Volume V. Kielce University of Technology, Kielce 2012, s. 154-171.
 19. Sowa A., Stan obiektu jako wieloznaczne pojęcie we współczesnej eksploatacji technicznej. Czasopismo Techniczne, seria Mechanika, Politechnika Krakowska 2012, z. 7-M, s. 269-278.
 20. Skowron J. Sowa A., The Identification of Selected Imperfections of Electric Traction Motors, Logistics and Transport, Vol. 19, no 3, 2013, s. 91-97.
 21. Zając G., Badania eksploatacyjne oleju rzepakowego jako oleju silnikowego. Tribologia nr 6/2009, s. 155-163.
 22. Zając G., Studies of vibroacoustic effects in trams. Problems of Maintenance of Sustainable Technological Systems. Tom 2. PAN Warszawa 2010,  s. 127-139.
 23. Zając G., Badania hałasu pojazdów szynowych. Logistyka nr 2/2010, płyta CD-2.
 24. Zając G., Słyszalność sygnałów ostrzegawczych emitowanych przez pojazdy uprzywilejowane, Logistyka nr 3/2011. CD-1.
 25. Zając G., Badania tribologiczne i eksploatacyjne oleju rzepakowego, Logistyka nr 3/2011. CD-1
 26. Młynarski Stanisław, Kaczor, Grzegorz. Wyznaczanie najsłabszego ogniwa w systemie Common Rail.

PROJEKTY

 1. Prognozowanie niezawodności w kombinowanym systemie transportowym. Projekt badawczy KBN nr 9T12C 039 09, 1.07.1995 – 30.06.1998 r.
 2. Badanie zjawisk wywołanych tarciem w układach dyskretnych. Projekt badawczy KBN nr 9T12C 039 10, 1.01.1996 – 31.12.1998 r.
 3. Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do prognozowania uszkodzeń chemoodpornej wykładziny cysterny kolejowej. Projekt badawczy nr 1553/T12/99/16, 1.1999 – 31.12.1999 r.
 4. Badanie zjawisk kontaktowych typu stick-slip w układach hamulcowych pojazdów szynowych i ich wpływu na trwałość zestawów kołowych, KBN NR 1169/T12/2001/21, 8.2001 – 31.7.2004 r.
 5. Analiza wpływu wybranych czynników technologicznych i eksploatacyjnych na rozwój zużycia fretting w połączeniu wciskowym. Projekt badawczy KBN nr 9 T12C 028 15, 1.07.1998 – 30.06.2001 r.
 6. Metoda monitorowania zużycia kół jezdnych pojazdów szynowych. Projekt badawczy nr 1272/T12/2002/22, 1.3.2002 – 28.2.2003 r.
 7. Wpływ materiału klocków hamulcowych pojazdu szynowego na zużycie pary trącej i poziom hałasu. projekt badawczy nr 1611/T12/2004/27, 28.09.2004 – 27.09.2005 r.
 8. Analiza zastosowania teorii zbiorów rozmytych do oceny niezawodności wybranych elementów pojazdów szynowych. Projekt badawczy nr 4 T12C 052 29, 6.10.2005 – 5.10.2006 r.
 9. Wpływ wybranych procesów technologicznych na rozwój zużycia frettingowego w połączeniu wciskowym na przykładzie zestawów kołowych pojazdów szynowych. Projekt badawczy promotorski nr 3066/B/T02/2009/37, 1.10.2009 – 30.09.2010 r.
 10. Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii zwiększania trwałości kół w transporcie szynowym. Praca naukowo-badawcza nr M-8/ 516 /2011 wykonana na zlecenie Plasma System S. A. Siemianowice Śląskie, 2011-2012 r.

 

 

 

Kierownik pracowni:

dr inż. Maciej Szkoda

Nauczyciele akademiccy:

 1. dr inż. Maciej Szkoda, adiunkt
 2. dr inż. Teresa Gajewska, adiunkt
 3. dr inż. Piotr Kisielewski, adiunkt
 4. dr inż. Adam Tułecki, adiunkt
 5. dr inż. Augustyn Lorenc, asystent
 6. mgr inż. Elżbieta Wyraz, asystent

       

Zagadnienia badawcze:

 • Systemy logistyczne w transporcie
 • Dobór środków transportowych dla współczesnych rynków przewozowych
 • Kryteria oceny jakości usług logistycznych
 • Metody oceny dostawców usług logistycznych
 • Zarządzanie jakością usług logistycznych
 • Logistyka magazynowa i procesy zachodzące w magazynach
 • Systemy automatycznej identyfikacji produktów
 • Logistyka produkcji i dystrybucji
 • Decyzje lokalizacji magazynów i centrów logistycznych
 • Analiza i optymalizacja procesów logistycznych i transportowych
 • Sposoby zabezpieczania ładunków
 • Marketing w transporcie
 • Systemy jakości w branży TLS
 • Problemy transportu chłodniczego
 • Analiza kosztów cyklu życia LCC (Life Cycle Costs Analysis) oraz analiza korzyści-kosztów (Cost-Benefit Analysis) dla przedsięwzięć inwestycyjnych i modernizacyjnych w logistyce i transporcie
 • Analiza kosztów eksploatacji środków transportowych
 • Ocena efektywności systemów transportowych ze zmianą szerokości torów 1435/1520 mm
 • Analizy rynkowe dotyczące oceny stanu aktualnego i prognozy krótkookresowej rozwoju rynku TSL
 • Analiza SWOT dla przedsięwzięć inwestycyjnych w transporcie
 • Studia wykonalności dotyczące projektów inwestycyjnych w transporcie
 • Modelowanie komputerowe i projektowanie sieci transportowych w komunikacji miejskiej
 • Synchronizacja linii komunikacyjnych (City transport line synchronization)
 • Optymalizacja rozkładów jazdy (Time table optimization)
 • Optymalizacja zadań transportowych w komunikacji miejskiej (vehicle and crew scheduling)
 • Optymalizacja przydziału zadań transportowych (Crew rostering)
 • Technologie mobilne w logistyce komunikacji miejskiej (Mobile technology in city logistics)
 • Modelowanie komputerowe sieci kolejowej
 • Planowanie i dyspozycja pojazdów, drużyn trakcyjnych i konduktorskich (vehicle and crew scheduling)
 • Optymalizacja przydziału zadań transportowych (Crew rostering)
 • Technologie mobilne w logistyce komunikacji miejskiej (Mobile technology in railway logistics)
   
 • Analizy efektywności i opłacalności:
  • Analizy LCC (Life Cycle Cost Analysis) oraz analizy korzyści-kosztów (Cost-Benefit Analysis) dla przedsięwzięć inwestycyjnych i modernizacyjnych w transporcie,
  • Analizy LCC dla środków transportu szynowego i drogowego,
  • Analiza kosztów eksploatacji środków transportowych,
  • Ocena efektywności przewozów towarowych i pasażerskich ze zmianą szerokości torów 1435/1520 mm,
  • Ocena efektywności metod pokonania różnej szerokości torów 1435/1520 mm.
 • Analizy rynkowe:
  • Ocena stanu aktualnego i prognozy krótkookresowe rozwoju rynku transportowego,
  • Analizy SWOT dla przedsięwzięć inwestycyjnych w transporcie.
 • Studia wykonalności, wyceny:
  • Studia wykonalności dotyczące projektów inwestycyjnych w transporcie kolejowym,
  • Wycena nowych i używanych środków transportowych.
Ważniejsze prace realizowane w M-83 w ramach zawartych umów z przemysłem w latach 2005-2009:.
 1. Ocena efektywności modernizacji liniowych lokomotyw spalinowych serii ST44”.  Maj 2005.
 2. „Warunki i efektywność eksploatacji lokomotywy spalinowej Blue Tiger”. Czerwiec 2005.
 3. „Opracowanie dokumentacji konstrukcyjnej i technicznej modernizacji lokomotywy spalinowej serii SM42 (6Dg)”. Listopad 2006.
 4. „Adaptacja dokumentacji konstrukcyjnej modernizacji lokomotywy spalinowej serii SM42 (6Dg) dla potrzeb PKP CARGO S.A.” Wrzesień 2009.
 5. „Studium techniczno-ekonomiczne odnowy parku pojazdów trakcyjnych eksploatowanych przez PKP CARGO S.A. Etap I: Modernizacja lokomotyw spalinowych do obsługi międzynarodowych przewozów towarowych”. Grudzień 2006.
 6. „Studium techniczno-ekonomiczne odnowy parku pojazdów trakcyjnych eksploatowanych przez PKP CARGO S.A. Etap II: Możliwości pozyskania wielosystemowej lokomotywy elektrycznej do przewozów towarowych”. Grudzień 2006.
 7. „Studium techniczno-ekonomiczne odnowy parku pojazdów trakcyjnych eksploatowanych przez PKP CARGO S.A. Etap III: Modernizacja lokomotyw spalinowych serii ST44 i SU45 do obsługi krajowych przewozów towarowych”. Grudzień 2006.
 8. „Studium techniczno-ekonomiczne odnowy parku pojazdów trakcyjnych eksploatowanych przez PKP CARGO S.A. Etap IV: Modernizacja manewrowej lokomotywy spalinowej serii SM42”. Grudzień 2006.
 9. „Strategia odnowy parku lokomotyw w przedsiębiorstwie PKP LHS Sp. z o. o. Etap 1: Modernizacja lokomotyw serii ST44.” Listopad 2007.
 10. „Strategia odnowy parku lokomotyw w przedsiębiorstwie PKP LHS Sp. z o. o. Etap 2: Zakup nowych pojazdów trakcyjnych.” Listopad 2007.
 11. „Metoda oceny trwałości i niezawodności kolejowych systemów przestawczych”. Grudzień 2008.
 12. „Ocena efektywności modernizacji lokomotyw serii ST44 w oparciu o bieżące dane eksploatacyjne”. Maj 2010.
 13. „Weryfikacja oceny efektywności modernizacji lokomotyw serii SM42 w wariancie 6Dg/A”. Luty 2011.
 14.  „Strategia wykonywania przeglądów okresowych na poziomie utrzymania P1 zmodernizowanych lokomotyw spalinowych serii SM42 (typu 6Dg, 6Dg/A, 6Dg/B). Studium wykonalności.” Wrzesień 2014.
 
Ważniejsze publikacje:
 1. Szkoda M., Tułecki A.: „Analiza efektywności modernizacji lokomotywy manewrowej serii SM42”. Technika Transportu Szynowego, nr 1-2/2011.
 2. Szkoda M.: „Analiza kosztu cyklu trwałości (LCC) w ocenie efektywności środków transportu szynowego”. Logistyka, nr 3/2011.
 3. Szkoda M.: „Ocena efektywności modernizacji lokomotywy serii SM42 w oparciu o analizę LCC”. Logistyka, nr 3/2011.
 4. Szkoda M. “Ocena efektywności ekonomicznej środków transportu szynowego z zastosowaniem analizy LCC”. Technika Transportu Szynowego, nr 12/2012
 5. Szkoda M. „Wskaźniki niezawodności środków transportu szynowego”. Logistyka nr 3/2012.
 6. Szkoda M. Lorenc A.: „Analiza gotowości i niezawodności taboru kolejowego z uwzględnieniem rezerwy eksploatacyjnej.” Kwartalnik: POJAZDY SZYNOWE, 3/2014.
 7. Szkoda M., Babeł M.: „Poprawa efektywności i niezawodności lokomotyw serii SM31 w wyniku modernizacji układu regulacji mocy.” Materiały konferencyjne XXI Konferencji Naukowej POJAZDY SZYNOWE 2014, Kwartalnik: POJAZDY SZYNOWE, 2/2014.
 8. Шкода M., Бабел M., Коссов Е.Е. „Анализ стоимости жизненного цикла (LCC) при оценке эффективности подвижного состава” Вестник ВНИИЖТ 6/2013.
 9. Шкода M., Бабел M. „Модернизация тепловозов серии М62 с учётом критерия стоимости жизненного цикла. - Вестник Транспорта Поволжья”. 2014. №  1 (43).
 10. Шкода M., Бабел М. „Aнализ целесообразности модернизации тепловозов серии SM42 в двухдизельном варианте с учётом критерия стоимости жизненного цикла (LCC)”. Инновации и инвестиции. 2014. № 3.
 11. Szkoda M. “Assessment of Reliability, Availability and Maintainability of Rail Gauge Change Systems”, Eksploatacja i Niezawodnosc - Maintenance and Reliability 2014; 16 (3) 422-432.
 12. Szkoda M., Michnej M.: A method of fretting wear reduction in an automatic wheel set gauge change system. Engineering Failure Analysis 45 (2014) 363-375.

Kierownik pracowni:

dr inż. Stanisław Młynarski

Nauczyciele akademiccy:

 1. dr inż. Stanisław Młynarski, adiunkt
 2. mgr inż. Grzegorz Kaczor, asystent

Zagadnienia badawcze:

 • Niezawodność i bezpieczeństwo obiektów technicznych,
 • Synteza niezawodności konstrukcji obiektów technicznych,
 • Modelowanie niezawodności obiektów technicznych,
 • Wspomaganie komputerowe w niezawodności,
 • Symulacja procesów eksploatacji,
 • Projektowanie systemów utrzymania obiektów technicznych,
 • Optymalizacja trwałości, niezawodności i kosztów eksploatacji,
 • Analiza ryzyka w systemach i procesach,
 • Analiza RAMS dla systemów technicznych,
 • Analiza bezpieczeństwa funkcjonalnego SIL,
 • Analiza czasu gwarancji,
 • Analizy FTA, FMEA, FMECA.

Ważniejsze publikacje i prace naukowe:

1.Młynarski Stanisław, Kaczor, Grzegorz. Wyznaczanie najsłabszego ogniwa w systemie Common Rail.

Posiadamy narzędzia programowe do badań symulacyjnych, takich jak np.:

 • analiza cyklu trwałości obiektów technicznych,
 • przyspieszona analiza badań zużycia obiektów technicznych,
 • analiza typów uszkodzeń, prowadzenie działań prewencyjnych,
 • analiza możliwości zwiększania niezawodności obiektów technicznych,
 • analiza niezawodności obiektów oparta na niepełnych danych eksploatacyjnych.

Kierownik laboratorium:

wakat

Nauczyciele akademiccy:

 1. dr inż. Adam Tułecki, adiunkt
 2. dr inż. Krzysztof Karwala, st. wykładowca

Zagadnienia badawcze:

 • Analizy efektywności i opłacalności:
  • Analizy LCC (Life Cycle Cost Analysis) oraz analizy korzyści-kosztów (Cost-Benefit Analysis) dla przedsięwzięć inwestycyjnych i modernizacyjnych w transporcie,
  • Analizy LCC dla środków transportu szynowego i drogowego,
  • Analiza kosztów eksploatacji środków transportowych,
  • Ocena efektywności przewozów towarowych i pasażerskich ze zmianą szerokości torów 1435/1520 mm,
  • Ocena efektywności metod pokonania różnej szerokości torów 1435/1520 mm.
 • Analizy rynkowe:
  • Ocena stanu aktualnego i prognozy krótkookresowe rozwoju rynku transportowego,
  • Analizy SWOT dla przedsięwzięć inwestycyjnych w transporcie.
 • Studia wykonalności, wyceny:
  • Studia wykonalności dotyczące projektów inwestycyjnych w transporcie kolejowym,
  • Wycena nowych i używanych środków transportowych.

Ważniejsze prace realizowane w M-84 w ramach zawartych umów z przemysłem w latach 2005-2010:

 • Ocena efektywności modernizacji liniowych lokomotyw spalinowych serii ST44, 2005.
 • Studium techniczno-ekonomiczne odnowy parku pojazdów trakcyjnych eksploatowanych przez PKP CARGO S.A., 2006/2007.
 • Strategia odnowy parku lokomotyw w przedsiębiorstwie PKP LHS, 2007.
 • Kryterialna ocena kolejowych systemów przestawczych z zastosowaniem analizy LCC, 2008.
 • Ocena efektywności modernizacji lokomotyw serii ST44 eksploatowanych przez PKP LHS Sp. z o.o.,2008.
 • Metoda oceny trwałości i niezawodności kolejowych systemów przestawczych, 2008.
 • Modernizacja lokomotywy spalinowej serii SP32. Studium wykonalności, 2009.
 • Studium techniczno-ekonomiczne modernizacji lokomotywy spalinowej serii SM42 w wariancie dwusilnikowym, 2009.
 • Ocena efektywności modernizacji lokomotywy serii SM42 w oparciu o bieżące dane eksploatacyjne, 2010.
 • Ocena efektywności modernizacji lokomotywy serii ST44 w oparciu o bieżące dane eksploatacyjne, 2010.

Ważniejsze publikacje:

 • Szkoda M.: „Efektywność produkcji środków transportu szynowego na przykładzie specjalistycznych wagonów do przewozu samochodów”. Materiały III Międzynarodowej: „Środowisko, Rozwój, Inżynieria”, Kraków 2001.
 • Szkoda M.: „Analiza organizacyjno-ekonomiczna możliwości zastosowania systemu automatycznej zmiany rozstawu kół w przewozach towarowych Wschód-Zachód.” Problemy Eksploatacji nr 2/2003.
 • Szkoda M.: „Rynek kolejowych przewozów wyrobów stalowych”. Czasopismo Techniczne, nr Z10-M/2003.
 • Szkoda M., Tułecki A.: „Koszt cyklu trwałości LCC jako model decyzyjny modernizacji pojazdów szynowych”. Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów nr 1(64)/2007
 • Szkoda M.: „Koszt cyklu trwałości jako kryterium efektywności modernizacji lokomotyw spalinowych”. Problemy Eksploatacji nr 2/2007.
 • Szkoda M.: „Metoda oceny kolejowych systemów transportowych ze zmianą szerokości torów”. Monografie AGH, Problemy Inżynierii Mechanicznej nr 36 „Zastosowania teorii systemów”, Kraków 2007.
 • Szkoda M., Tułecki A.: „Decision models in effectiveness evaluation of Europe-Asia transportation systems”. Materiały Międzynarodowego Kongresu Badań Kolejowych: The 8th World Congress on Railway Research WCRR 2008”, 2008.
 • Szkoda M.: „Porównawcza ocena efektywności kolejowych systemów ze zmianą szerokości torów z zastosowaniem analizy kosztu cyklu trwałości (LCC)”. Problemy Eksploatacji nr 2/2009.
 • Szkoda M.: „Analysis of the 1435/1520 mm track gauge change systems in the aspects of reliability and efficiency”. Monografia PAN Problems of Maintenance of Sustainable Technological Systems, 2010.
 • Szkoda M.: „Ocena niezawodności i efektywności kolejowych systemów przestawczych w transporcie materiałów niebezpiecznych”. Miesięcznik: „Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe”, Nr 6/2010.