OFERTA PŁATNEGO STAŻU

przygotowującego studenta do podjęcia

obowiązków nauczyciela akademickiego

             Student studiów drugiego stopnia może ubiegać się o odbywanie w czasie ostatniego roku studiów stażu przygotowującego do podjęcia obowiązków nauczyciela akademickiego, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

  1. wyróżnia się bardzo dobrymi wynikami w nauce i uzyskał z dotychczas zaliczonych semestrów studiów II stopnia średnią ocen nie niższą niż 4,5,
  2. posiada dwie pozytywne opinie nauczycieli akademickich co najmniej ze stopniem doktora,
  3. uzyskał akceptację kierownika jednostki organizacyjnej wydziału na odbycie stażu w tej jednostce.

Student stażysta otrzymuje stypendium wypłacane ze środków własnego funduszu stypendialnego PK w wysokości nie niższej niż połowa najniższego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego asystenta.

Stypendium wypłacane jest co miesiąc. Stypendium to nie pozbawia studenta praw do innych stypendiów. Stypendium przyznawane jest na czas trwania stażu, tj. na okres do 10 miesięcy w przypadku stażu trwającego dwa semestry lub na okres do 5 miesięcy w przypadku stażu trwającego jeden semestr.

Studenci zainteresowani odbyciem stażu proszeni są o złożenie w Sekretariacie Instytutu
M-8 (pok. 419)  w terminie do 24 stycznia 2014 r. następujących dokumentów :

  1. Podanie wraz informacją o średniej ocen z dotychczas zaliczonych semestrów studiów II stopnia.
  2. Życiorys CV.

 Szczegółowych informacji udziela:

Zastępca Dyrektora Instytutu Pojazdów Szynowych

dr inż. Maciej Michnej,

pok.431, tel: 35-22

 

Dodatkowe informacje http://www.pk.edu.pl/