OFERTA STAŻU
przygotowującego studenta do podjęcia
obowiązków nauczyciela akademickiego

    Student studiów drugiego stopnia może ubiegać się o odbywanie w czasie ostatniego semestru studiów stażu przygotowującego do podjęcia obowiązków nauczyciela akademickiego, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

a.    wyróżnia się bardzo dobrymi wynikami w nauce i uzyskał z dotychczas zaliczonych semestrów studiów II stopnia średnią ocen nie niższą niż 4,6
b.    uzyskał wpis na 3 semestr studiów II st.
c.    posiada dwie pozytywne opinie nauczycieli akademickich co najmniej ze stopniem doktora,
d.    uzyskał akceptację kierownika jednostki organizacyjnej wydziału na odbycie stażu
w tej jednostce.

Wniosek i regulamin dostępny jest na stronie www.pk.edu.pl w zakładce studia I i II stopnia – studenci stażyści

Ostateczny termin złożenia wniosku 15.02.2017 r. – pokój 03 u Pani Anny Krzak