Prawidłowy proces załadunku towarów oraz ich zabezpieczenia w transporcie kolejowym jest kwestią niezwykle istotną. Z jednej strony bezpośrednio związaną z ochroną przesyłki, a z drugiej z ochroną życia ludzi zagrożonych wypadkiem. Jest to szczególnie ważne w transporcie materiałów niebezpiecznych (łatwopalnych, wybuchowych), które stwarzają największe zagrożenie. Rezultatem niniejszego projektu będzie nowoczesny, innowacyjny, funkcjonujący na terenie całej Europy system informacyjny wykorzystujący technologię internetową (web application). System będzie korzystał z międzynarodowych hurtowni danych dotyczących ładunków, środków transportowych, metod za-/wyładunku oraz sposobu zabezpieczania przesyłek w transporcie kolejowym. 

System umożliwi spójne podejście do skomplikowanych operacji dotyczących załadunku i zabezpieczenia przewożonych towarów. Zapewni aktualne informacje dla szerokiego grona managerów, obsługi technicznej oraz innych podmiotów uczestniczących w transporcie kolejowym. Narzędzie to jest specjalnie dedykowane dla przewoźników, którzy na co dzień zajmują się kwestią w jaki sposób bezpiecznie i efektywnie zabezpieczyć ładunek. Informacje te będą również użyteczne dla wszystkich osób, którzy zawodowo zajmują się opracowywaniem metod przechowywania oraz zabezpieczania ładunków w środkach transportu. W szczególności chodzi tu o specjalistów oraz instytucje z branży transportowej takich jak operatorzy transportu kolejowego, agenci sprzedaży, pracownicy firm zajmujących się niestandardowych metodami transportu oraz doradcy ds. bezpieczeństwa transportu. 

 

System będzie posiadał formę aplikacji internetowej, która zawiera konkretne, fachowe informacje jasno opisujące strukturę transportowanych towarów zgodnie z międzynarodowymi kategoriami i standardami. Innowacyjną cechą tego systemu jest to, że w jednej, centralnej lokalizacji zbierane będą w ogromnej ilości dane na temat metod załadunku i zabezpieczenia towarów. Dużą korzyścią jest to, że struktura danych włączonych do systemu bazuje na międzynarodowej klasyfikacji towarów (zgodnej z wymaganiami UIC). Aplikacja pozwoli użytkownikom na dostęp do różnych kategorii w celu uzyskania informacji na temat towarów w ramach określonej kategorii, które są przedmiotem ich zainteresowania. Po wybraniu odpowiedniej grupy towarowej, w systemie załadowane zostaną odpowiednie dane, które będą mogły być odpowiednio filtrowane i analizowane. Cele projektowanej aplikacji to między innymi:

  • Racjonalizacja pracy specjalistów ds. załadunku i organizacji transportu oraz obsługi, która styka się z problematyką załadunku i zabezpieczenia towarów;

  • Wprowadzenie zunifikowanego systemu jako źródła informacji odnośnie załadunku i zabezpieczenia towarów;

  • Zautomatyzowany proces pracy z danymi eksperckimi oraz aktualizacjami;

  • Udoskonalenie dostępu do informacji dotyczącej procesu załadunku tak, by mógł być on użyty przez szeroką grupę użytkowników;

  • Zapewnienie użytkownikowi odpowiedniej orientacji w strukturze systemu, jak również segmentacji danych nt. załadunku i zabezpieczenia towarów;

  • Gwarancja znalezienia użytecznej informacji nt. załadunku i zabezpieczenia.

Powyższe cele projektowanego systemu prowadzić będą do doskonalenia jakości i uproszczenia operacji załadunku i zabezpieczenia towarów w transporcie kolejowym.

Wykonawcy:

  1. OLTIS Group, Hálkova 171/2, 772 00 Olomouc, CZECHY, www.oltisgroup.cz – koordynator projektu.

  2. University of Žilina, The Faculty of Operation and Economics of Transport and Communications, Univerzitná 1, 010 26 Žilina, SŁOWACJA, http://fpedas.uniza.sk – partner projektu.

  3. Politechnika Krakowska, Wydział Mechaniczny, Instytut Pojazdów Szynowych, Al. Jana Pawła II 37, 31-864 Kraków, POLSKA, www.mech.pk.edu.pl – partner projektu.